Den nye parkeringsforskriften tar for seg de fleste sider knyttet opp mot parkeringsvirksomhet, blant annet standardiserte satser på kontrollsanksjonene som ilegges hvis parkeringsreglene ikke overholdes, krav om parkeringsplasser for el-biler og forflytningshemmede og standardisering av skilting.

Regelverket vil som hovedregel gjelde for alle som tilbyr vilkårsparkering (det vil si parkering mot avgift, med tidsbegrensning eller andre vilkår). Håndhevelse av stans- og parkeringsforbud som følger av trafikkreglene, vegtrafikkloven eller skiltforskriftens skilt omfattes ikke av disse bestemmelsene.

Formålet med de nye reglene er:

  • å gjøre parkering mer forbrukervennlige
  • sikre universelt utformede tilbud
  • gi likere konkurranseforhold
  • legge til rette for offentlig kontroll av virksomhetene

Det blir også opprettet noen nye funksjoner og virkemidler som skal ivareta formålene med reglene.

Parkeringsregisteret

Alle som ønsker å tilby vilkårsparkering må registrere virksomheten og parkeringsområdene i et sentralt register.

Virksomhetene kan legge inn informasjon i parkeringsregisteret fra 1. desember 2016, men det blir først krav om registering fra 1. januar 2017.

Gebyrfinansiering

Parkeringsvirksomheter og opplæringstilbydere skal betale gebyr for å dekke kostnader Statens vegvesen har ved å forvalte parkeringsforskriften.

Gebyr for antall plasser i registeret

Det skal betales et årlig gebyr på 7 kr per avgiftsbelagte parkeringsplass som er meldt inn i registeret. Gebyret skal dekke kostnader til drift og vedlikehold av parkeringsregisteret.

Gebyr for tilsyn

Det skal betales et årlig gebyr på 9 000 kr til dekning av tilsynskostnader. 

Videre skal virksomheter som får målrettet tilsyn betale gebyr som beregnes ut fra antall dagsverk som er nødvendig for oppfølgingen i den konkrete tilsynssak. Gebyr per dag er på 4 500 kr.

Gebyr for tilbydere av opplæringstjenester

Tilbydere av opplæringstjenester skal betale gebyr på 22 500 kr ved søknad om godkjenning av undervisningsplan.

Se forskrift om gebyr for parkeringsvirksomhet og opplæringstilbydere for mer informasjon om gebyrene.

Tilsyn

Det er opprettet en faggruppe parkering i Region Øst som skal følge opp parkeringstilbyderne og se til at de følger regelverket. I tillegg skal faggruppen behandle søknader og unntak fra forskriftens krav.

Ny parkeringsklagenemd

1. januar 2017 ble det opprettet en ny, obligatorisk klagenemd. Hvis klagen til parkeringsvirksomheten har blitt avslått, kan avgjørelsen klages til parkeringsklagenemnda.

Parkeringsklagenemda er et selvstendig og uavhengig klageorgan, og ligger ikke under Statens vegvesen.

Spørsmål

Spørsmål om det nye regelverket og parkeringsregisteret kan rettes til parkering@vegvesen.no.