Ny E18 fra Krosby til Knapstad er bygd som firefelts motorveg med total vegbredde på 20 meter. Anleggsvirksomheten startet høsten 2007 og vegen ble åpnet 23. november 2010. Strekningen kostet tilsammen 1,3 milliarder kroner.

Ny trasé

Ny E18 ligger på sørsiden av eksisterende E18 fram til Knapstad. Vest for Krosby går vegen i en 1 050 meter lang tunnel gjennom Romsåsen før den går over Glomma på en 300 meter lang bru. Bruen har fått navnet Smålenene bru.

Smålenene bru er bygd som en skråstagsbru, og har blitt et landemerke i Indre Østfold. I tillegg er det bygd fire E18-bruer og to overgangsbruer.

Videre vestover krysser E18 i bru over rv. 122 og går på nordsiden av Spydeberg kirke. Denne fikk navnet Spydeberg bru. Vegen følger i hovedsak traséen for høyspentlinja fra fv. 208 fram til Knapstad. Landskapet veksler her mellom skogteiger og åpne jorder.

Miljø

Fossbekken utgjør et viktig element i Morsa-vassdraget og det er derfor tatt spesielle hensyn til forurensning. Dette betyr at alt vegovervann tas hånd om, og ledes til renseanlegg ved Skøyen og Jaren. E18 er lagt i bru slik at en unngår å legge vassdrag i rør.

Smålenene bru vant Lysprisen 2011, for beste utendørs installasjon. Bildet er til fri avbenyttelse knyttet til omtale av den aktuelle prisutdelingen.
SMÅLENENE BRU: I november 2011 ble Smålenene bru tildelt den prestisjetunge "Lysprisen". Lysdesigner Erik Selmer er tidligere kjent for lyssettingen av Fredriksten festning med mer. Foto: Marion Haslien