I perioder vil anleggsarbeidet mellom Lysaker–Ramstadsletta foregå døgnkontinuerlig. Men støyende arbeider begrenses til fastsatte perioder.

Statens vegvesen ønsker å gjennomføre anleggsarbeidet med minst mulig ulemper for naboene som bor i området. Dessverre er det likevel ikke mulig å gjennomføre et så stort anlegg uten at nærområdet tidsvis påføres støy, støv og også andre ulemper.

Arbeidstider på anlegget

Anleggsarbeidene følger vedtatt reguleringsplan for E18 Lysaker-Ramstadsletta samt retningslinjene for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016. Bestemmelsene i reguleringsplanen er innarbeidet i entreprenørenes kontrakter og er bindende for kommunen, entreprenører og Statens vegvesen.

Generelle arbeidstider

Arbeidstiden på E18 Lysaker-Ramstadsletta er 06.00-23-00 fra mandag til fredag. Lørdag er også vanlig arbeidsdag med arbeidstid mellom 07.00-19.00.
Det vil også tidvis foregå arbeid på nattestid dersom arbeidet ikke kan gjennomføres på dagtid.

Støyende arbeider skal i hovedsak begrenses til:

  • Mandag-fredag 07.00-19.00
  • Lørdag 08.00-16.00

Enkelte støyende arbeidsoperasjoner må likevel utføres på kveld, natt eller helg. Dette vil eksempelvis være arbeid som påvirker trafikken på E18 i stor grad og som derfor må gjennomføres på tidspunkter med lavere trafikk.

Når vi må utføre støyende arbeider utenom den generelle arbeidstiden, sier Retningslinjene for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016, at utbygger/entreprenør bør informere berørte naboer, slik at de kan tilpasse seg. Statens vegvesen varsler berørte naboer og informerer Folkehelsekontoret i Bærum kommune i forkant av slikt arbeid.

Hva er støyende arbeider?

Følgende arbeidsoperasjoner regnes som  spesielt støyende anleggsarbeider:

  • Spunting: innebærer at et stålrør (rørspunt) bores ned i fjellet
  • Pigging av berg og betong
  • Boring i berg
  • Sprenging
  • Opplasting av masser
  • Boring av rørspunt og stag for spunt/rørspunt
  • Wiresaging

Har du behov for alternativ overnatting?

Spesielt støyende arbeider nattestid utløser tilbud om alternativ overnatting (ref. støyforskriften T1442) for berørte naboer. Naboer som har særskilte behov kan ta kontakt med oss for avtale om slik overnatting. Tilbudet gjelder også naboer som arbeider på natten og derfor har behov for å sove på dagtid.
Avtale om alternativ overnatting må gjøres med Statens vegvesen på forhånd. Vi refunderer ikke utgifter til hotellovernattinger som er gjort uten slik avtale.

Send e-post til eller ring oss på tlf. 45 87 92 19 (normalt betjent mellom 08.00-15.30)

Støymåling på E18 Lysaker-Ramstadsletta

Varslingskart utvidet planområde Stabekklokket
Kart som viser støymålere på E18 Lysaker-Ramstadsletta

Her finner du resultatet av støymåling ulike steder på prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta (se kart).

Vi gjør oppmerksom på grenseverdien for bygge- og anleggsstøy for  prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta er skjerpet inn med 5 dB på dag- og kveldstid  (ref. tabell 5 i støyretningslinjen T-1442).  Grunnen er at anleggsarbeidet pågår over lang tid. Det betyr at anbefalte grenseverdiene bygge- og anleggsstøy på E18 Lysaker-Ramstadsletta er 60dB på dagtid og 55 dB på kveldstid. 

Dersom du ønsker eldre målinger en de du finner på denne siden, kan du sende en melding til n

Vedlegg:

Støvmåling på E18 Lysaker-Ramstadsletta

Kartskissen viser plasseringen av målere for støvnedfall på E18 Lysaker-Ramstadsletta
Kartskissen viser plasseringen av målere for støvnedfall på E18 Lysaker-Ramstadsletta

På prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta måles nedfallsstøv jevnlig. For øyeblikket måler vi på 11 ulike steder. Målingene er i henhold til kapittel 30 i Forurensningsforskriften, hvor grenseverdien for mineralsk andel er 5 (g/(m2/30dager)).

Støvmålerne byttes ut hver 30. dager, og dokumentet som viser resultatene fra alle målepunktene oppdateres månedlig når Statens vegvesen har mottatt resultatene fra de ulike entreprisene. Statens vegvesen rapporterer resultatene årlig til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

På anleggsområdet blir det gjort kontinuerlig tiltak for å holde ulempene med støv så lave som mulig. Blant annet blir det vannet for å hindre støv i å spre seg. Noen entreprenører bruker også et middel som heter Dustex for å binde støv, enkelte anleggsveier legges med harde flater, anleggsmaskiner vaskes og det gjennomføres feiing av asfalterte veger.