Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

I perioder vil anleggsarbeidet mellom Lysaker–Ramstadsletta foregå døgnkontinuerlig. Men støyende arbeider begrenses til fastsatte perioder.

BULDER - støykalender for E18 Vestkorridoren

Statens vegvesen ønsker å gjennomføre anleggsarbeidet med minst mulig ulemper for naboene som bor i området. Dessverre er det likevel ikke mulig å bygge et så stort byggeprosjekt som E18 Lysaker-Ramstadsletta uten at nærområdet tidsvis påføres støy, støv og også andre ulemper.

Grenseverdier for støy på E18 Lysaker-Ramstadsletta

Grenseverdien for bygge- og anleggsstøy (anbefalte støygrenser)  er for utbyggingsprosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta skjerpet inn med 5 dB på dag- og kveldstid  (ref. tabell 5 i støyretningslinjen T-1442/2016).  Grunnen er at anleggsarbeidet pågår over lang tid.

Det betyr at de anbefalte grenseverdiene for bygge- og anleggsstøy på dette anlegget er 60dB på dagtid og 55 dB på kveldstid. 

Arbeidstider på E18 Lysaker-Ramstadsletta

Anleggsarbeidene følger vedtatt reguleringsplan for E18 Lysaker-Ramstadsletta samt retningslinjene for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016. 

Bestemmelsene i reguleringsplanen er innarbeidet i entreprenørenes kontrakter og er bindende for kommunen, entreprenører og Statens vegvesen.

Generelle arbeidstider 

 • mandag -lørdag 07-23
  Sprengingsarbeider vil også pågå i dette tidsintervallet  
 • døgnkontinuerlig mandag-lørdag i tunnel
 • Det vil også tidvis foregå arbeid på nattestid dersom arbeidet ikke kan gjennomføres på dagtid.

Generelle arbeidstider støyende arbeider

Så langt det er mulig forsøker vi å begrense støyende arbeider til;

 • Mandag-fredag 07-19.
  Spreningsarbeider vil pågå omellom 07.-23.
 • Lørdag 08-19.
  Sprengningsarbeider vil  pågå 08.-23 (ref. punktet generelle arbeidstider).

Det vil ikke foregå støyende arbeider på søndager.

Varsling og informasjon om støyende arbeider

Statens vegvesen skal informere og varsle naboer og omgivelser om anleggsarbeider som pågår.

Varsling av støyende arbeider utenom generell arbeidstid

Enkelte støyende arbeidsoperasjoner må utføres på kveldstid, på natt eller helg. Dette vil eksempelvis være arbeid som påvirker trafikken på E18 i stor grad og som derfor må gjennomføres på tidspunkter med lavere trafikk.

Når vi må utføre støyende arbeider utenom den generelle arbeidstiden, sier Retningslinjene for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016, at utbygger/entreprenør bør informere berørte naboer slik at de kan tilpasse seg.

Statens vegvesen eller leverandør på den enkelte kontrakt (Skanska er totalleverandør for både E102 Fornebukrysset-Strand og E103 Strand-Ramstadsletta) varsler berørte naboer og informerer Folkehelsekontoret i Bærum kommune i forkant av slikt arbeid.

Bruk av SMS til varsling

Statens vegvesen bruker blant annet SMS som kanal for varsling av støyende arbeid til berørte naboer. Som grunnlag for varslingen utarbeider leverandør (Skanska) hver måned en plan for arbeidene 4-6 uker fram i tid. Dette gjelder særlig for arbeider som forventes å overstige grenseverdier for støy. 

Vil du varsles før sprengningsarbeider?

I tillegg til Vegvesenets SMS-varsling av støyende arbeider til berørte naboer, tilbyr Skanska varsling før sprenging for de som ønsker det. Dersom du ønsker å bli varslet før sprengingsarbeider, kan du registrere deg her på Skanskas gratisktjeneste:

Når du har meldt deg på en eller begge av tjenestene, vil du motta en SMS fra Skanska 15-60 minutter før sprenging.  

Hva er støyende arbeider?

Følgende arbeidsoperasjoner regnes som  spesielt støyende anleggsarbeider:

 • Spunting: dette innebærer at et stålrør (rørspunt) bores/vibreres ned i bakken. Dette kan  lage støy hvis grunnen er fast eller består av fjell. Spunting gjør vi blant annet for å stabilisere grunnen før uttak av masser for nye vann og avløpsrør
 • Pigging: Her brukes en maskindrevet pigg til å hakke opp harde flater, som regel fjell og betong. Den maskindrevne piggen er ofte påmontert gravemaskiner. Pigging gjøres som regel for å rive betongkonstruksjoner eller hakke opp fjell, steiner eller lignende. 
 • Boring i berg
 • Sprenging: Når vi bruker sprengstoff til å sprenge i fjell, blir  det eksplosjoner som skaper høylytte smell. Sprenging brukes til å dele opp og fjerne fjellgrunn for å bla. flate ut bakken.
 • Boring av rørspunt og stag for spunt/rørspunt (Rørspunt= en tett vegg av borede rør med spuntlås mellom. Rørene etableres normalt gjennom løsmasser og inn i berg, alternativt til faste masser)

Store deler av berguttaket på E18 Lysaker-Ramstadsletta gjøres ved pigging. Grunnen er at Vegvesenet ikke ønsker å stenge E18 slik vi måtte gjort ved sprenging.  Selv korte perioder med stenging av E18 gir erfaringsvis store trafikale utfordringer og lange køer.

Har du behov for alternativ overnatting? 

Når vi jobber med spesielt støyende arbeider nattestid, kan det utløse tilbud om alternativ overnatting (ref. støyretningslinjen T-1442/2016) for berørte naboer.
Tilbudet gjelder også naboer som arbeider på natten og derfor har behov for å sove på dagtid.

Dersom du har behov for alternativ overnatting, må du gjøre avtale med Statens vegvesen på forhånd. Vi refunderer ikke utgifter til hotellovernattinger som er gjort uten slik avtale.

Kontakt oss:

 • E-post: 
 • Telefon: 45 87 92 19 (normalt betjent mellom 08.00-15.30)

Støymåling på E18 Lysaker-Ramstadsletta

Her finner du resultatet av støymåling ulike steder på prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta.

For prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta er grenseverdien for bygge- og anleggsstøy skjerpet inn med 5 dB på dag- og kveldstid  (ref. tabell 5 i støyretningslinjen T-1442).  Grunnen er at anleggsarbeidet pågår over lang tid. Det betyr at anbefalte grenseverdiene bygge- og anleggsstøy er 60dB på dagtid og 55 dB på kveldstid. 

Støymålinger Fornebukrysset-Strand

På strekningen Fornebukrysset-Strand er det for tiden åtte aktive støymålere knyttet til anleggsdriften. Disse er plassert i Oksenøyveien 25, Professor Kohts vei 60A, Holtet 18, Kveldsro Terrasse 11A, Kveldsro Terrasse 3, Professor Kohts vei 109, Michelets vei 15B, Professor Kohts vei 27.
På strekningen Fornebukrysset-Strand er det for tiden åtte aktive støymålere knyttet til anleggsdriften. Disse er plassert i Oksenøyveien 25, Professor Kohts vei 60A, Holtet 18, Kveldsro Terrasse 11A, Kveldsro Terrasse 3, Professor Kohts vei 109, Michelets vei 15B, Professor Kohts vei 27.

Støymålinger Ramstadsletta

Det er for tiden fire aktive støymålere på Ramstadsletta. Disse er plassert i Høvikveien 2C, Kirkeveien 4, Sandviksveien 52 og Sandviksveien 70
Det er for tiden fire aktive støymålere på Ramstadsletta. Disse er plassert i Høvikveien 2C, Kirkeveien 4, Sandviksveien 52 og Sandviksveien 70 Illustrasjon: Statens vegvesen

Vil du se eldre støymålinger?

Dersom du ønsker å se eldre støymålinger fra målepunktene på E18 Lysaker-Ramstadsletta, kan du kontakte nabokontakten til E18 Vestkorridoren

n/ 45 87 92 19

Støvmåling på E18 Lysaker-Ramstadsletta

Kartskissen viser plasseringen av målere for støvnedfall på E18 Lysaker-Ramstadsletta
Kartskissen viser plasseringen av målere for støvnedfall på E18 Lysaker-Ramstadsletta 2024 Foto: Illustrasjon Statens Vegvesen

På prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta måles nedfallsstøv jevnlig. For øyeblikket måler vi på 11 ulike steder. Målingene er i henhold til kapittel 30 i Forurensningsforskriften, hvor grenseverdien for mineralsk andel er 5 (g/(m2/30dager)).

Støvmålerne byttes ut en gang i måneden. Rapporter for støvnedfall viser resultatene fra alle målepunktene. Disse oppdateres månedlig når Statens vegvesen har mottatt resultatene fra de ulike entreprisene. Statens vegvesen rapporterer resultatene årlig til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

På anleggsområdet blir det gjort kontinuerlig tiltak for å holde ulempene med støv så lave som mulig. Blant annet blir det vannet for å hindre støv i å spre seg. Noen entreprenører bruker også et middel som heter Dustex for å binde støv, enkelte anleggsveier legges med harde flater, anleggsmaskiner vaskes og det gjennomføres feiing av asfalterte veger.