I perioder vil anleggsarbeidet mellom Lysaker–Ramstadsletta foregå døgnkontinuerlig. Men støyende arbeider begrenses til fastsatte perioder.

BULDER - støykalender for E18 Vestkorridoren

Statens vegvesen ønsker å gjennomføre anleggsarbeidet med minst mulig ulemper for naboene som bor i området. Dessverre er det likevel ikke mulig å bygge et så stort byggeprosjekt som E18 Lysaker-Ramstadsletta uten at nærområdet tidsvis påføres støy, støv og også andre ulemper.

Grenseverdier for støy på E18 Lysaker-Ramstadsletta

Grenseverdien for bygge- og anleggsstøy (anbefalte støygrenser)  er for utbyggingsprosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta skjerpet inn med 5 dB på dag- og kveldstid  (ref. tabell 5 i støyretningslinjen T-1442/2016).  Grunnen er at anleggsarbeidet pågår over lang tid. Det betyr at de anbefalte grenseverdiene bygge- og anleggsstøy på dette anlegget er 60dB på dagtid og 55 dB på kveldstid. 

Arbeidstider på anlegget

Anleggsarbeidene følger vedtatt reguleringsplan for E18 Lysaker-Ramstadsletta samt retningslinjene for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016. Bestemmelsene i reguleringsplanen er innarbeidet i entreprenørenes kontrakter og er bindende for kommunen, entreprenører og Statens vegvesen.

Generelle arbeidstider

Den generelle arbeidstiden på utbyggingsprosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta er;

 • mandag -fredag 06.00-23-00
 • lørdag 07.00-19.00  
 • Det vil også tidvis foregå arbeid på nattestid dersom arbeidet ikke kan gjennomføres på dagtid.

Arbeidstider  støyende arbeider

Så langt det er mulig forsøker vi å begrense støyende arbeider til 

 • Mandag-fredag 07.00-19.00
 • Lørdag 08.00-16.00

Varsling av støyende arbeider

Statens vegvesen skal informere og varsle naboer og omgivelser om anleggsarbeider som pågår. I tillegg til informasjon om blant annet status og framdrift på E18 Vestkorridorens nettside, har vi en facebookside som forteller om smått og stort fra anleggsarbeidene. 

Enkelte støyende arbeidsoperasjoner må utføres på kveldstid, på natt eller helg. Dette vil eksempelvis være arbeid som påvirker trafikken på E18 i stor grad og som derfor må gjennomføres på tidspunkter med lavere trafikk.

Når vi må utføre støyende arbeider utenom den generelle arbeidstiden, sier Retningslinjene for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016, at utbygger/entreprenør bør informere berørte naboer, slik at de kan tilpasse seg. Statens vegvesen eller leverandør på den enkelte kontrakt varsler berørte naboer og informerer Folkehelsekontoret i Bærum kommune i forkant av slikt arbeid.

Vi bruker blant annet SMS som kanal for varsling av slikt arbeid til berørte naboer. Som grunnlag for varslingen utarbeider leverandør (Skanska) hver måned en plan for arbeidene 4-6 uker fram i tid. Dette gjelder særlig for arbeider som forventes å overstige grenseverdier for støy. 

Vil du varsles før sprengningsarbeider?

Registrer deg på  nabovarsling.no/E18vk 

Dette er en gratistjeneste, og ved å melde deg på tjenesten, vil du motta en SMS fra Skanska 15-60 minutter før sprenging. På nabovarsling.no/E18vk finner du også mer informasjon om det konkrete sprengningsarbeidet som utføres.

Hva er støyende arbeider?

Følgende arbeidsoperasjoner regnes som  spesielt støyende anleggsarbeider:

 • Spunting: dette innebærer at et stålrør (rørspunt) bores/vibreres ned i bakken. Dette kan  lage støy hvis grunnen er fast eller består av fjell. Spunting gjør vi blant annet for å stabilisere grunnen før uttak av masser for nye vann og avløpsrør
 • Pigging: Her brukes en maskindrevet pigg til å hakke opp harde flater, som regel fjell og betong. Den maskindrevne piggen er ofte påmontert gravemaskiner. Pigging gjøres som regel for å rive betongkonstruksjoner eller hakke opp fjell, steiner eller lignende. 
 • Boring i berg
 • Sprenging: Når vi bruker sprengstoff til å sprenge i fjell, blir  det eksplosjoner som skaper høylytte smell. Sprenging brukes til å dele opp og fjerne fjellgrunn for å bla. flate ut bakken.
 • Opplasting av masser
 • Boring av rørspunt og stag for spunt/rørspunt (Rørspunt= en tett vegg av borede rør med spuntlås mellom. Rørene etableres normalt gjennom løsmasser og inn i berg, alternativt til faste masser)
 • Wiresaging:  Dette er metode for å skjære fjell, stål eller betong.Berguttak ved wiresaging medfører i seg selv lite støy. Men bergblokker som er tatt ut med wiresaging vil bli delt opp ved pigging. Dette arbeidet medfører støy.

Store deler av berguttaket på E18 Lysaker-Ramstadsletta gjøres ved pigging Grunnen er at Vegvesenet ikke ønsker å stenge E18 slik vi måtte gjort ved sprenging.  Selv korte perioder med stenging av E18 gir erfaringsvis store trafikale utfordringer og lange køer.

Har du behov for alternativ overnatting? 

Når vi jobber med spesielt støyende arbeider nattestid, vil det utløse tilbud om alternativ overnatting (ref. støyforskriften T-1442/2016) for berørte naboer.
Tilbudet gjelder også naboer som arbeider på natten og derfor har behov for å sove på dagtid.

Dersom du har behov for alternativ overnatting, må du gjøre avtale med Statens vegvesen på forhånd. Vi refunderer ikke utgifter til hotellovernattinger som er gjort uten slik avtale.

Kontakt oss:

 • E-post: 
 • Telefon: 45 87 92 19 (normalt betjent mellom 08.00-15.30)

Støymåling på E18 Lysaker-Ramstadsletta

Her finner du resultatet av støymåling ulike steder på prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta.

For prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta er grenseverdien for bygge- og anleggsstøy skjerpet inn med 5 dB på dag- og kveldstid  (ref. tabell 5 i støyretningslinjen T-1442).  Grunnen er at anleggsarbeidet pågår over lang tid. Det betyr at anbefalte grenseverdiene bygge- og anleggsstøy er 60dB på dagtid og 55 dB på kveldstid. 

Støymålinger Fornebukrysset-Strand

Kart støymålere Fornebukrysset-Strand
Kart over støymålere på E18 Fornebukrysset-Strand

Vedlegg

Kartet viser plassering av støymålere på Ramstadsletta
Kartet viser plassering av støymålere på Ramstadsletta

Dersom du ønsker å se eldre støymålinger fra målepunktene på E18 Lysaker-Ramstadsletta, kan du kontakte nabokontakten til E18 Vestkorridoren

n/ 45 87 92 19

Støvmåling på E18 Lysaker-Ramstadsletta

Kartskissen viser plasseringen av målere for støvnedfall på E18 Lysaker-Ramstadsletta
Kartskissen viser plasseringen av målere for støvnedfall på E18 Lysaker-Ramstadsletta

På prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta måles nedfallsstøv jevnlig. For øyeblikket måler vi på 11 ulike steder. Målingene er i henhold til kapittel 30 i Forurensningsforskriften, hvor grenseverdien for mineralsk andel er 5 (g/(m2/30dager)).

Støvmålerne byttes ut en gang i måneden. Rapporter for støvnedfall viser resultatene fra alle målepunktene. Disse oppdateres månedlig når Statens vegvesen har mottatt resultatene fra de ulike entreprisene. Statens vegvesen rapporterer resultatene årlig til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

På anleggsområdet blir det gjort kontinuerlig tiltak for å holde ulempene med støv så lave som mulig. Blant annet blir det vannet for å hindre støv i å spre seg. Noen entreprenører bruker også et middel som heter Dustex for å binde støv, enkelte anleggsveier legges med harde flater, anleggsmaskiner vaskes og det gjennomføres feiing av asfalterte veger.