Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Det skjer mye langs alle de fem delstrekningene på ny E39 mellom Ålesund og Molde. Også sør for Ørskogfjellet.

Det er strekningene nord for Ørskogfjellet som har kommet lengst i planleggingen. Her forventes planarbeidet å være ferdig sommeren 2022. Når planarbeidet er ferdig, er en bompengebehandling lokalt og i stortinget siste steg før endelig vedtak og klarsignal til å starte byggingen. Statens vegvesen vil fremme en sak for bompengebehandling i 2022, og målet er klarsignal til å starte byggingen allerede i 2023. Kryssingen av Romsdalsfjorden har lengst byggetid og vil derfor være først ut.

- For å utnytte de midlene som er stilt til rådighet for E39 Ålesund-Molde i første del av Nasjonal Transportplan, er det viktig at vi kommer i gang med bygging i 2023. Dette har vi muligheten til å rekke for den nordlige delen av prosjektet, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

Sør for Ørskogfjellet gjenstår fremdeles mye planarbeid. Når dette er utført, og planene er klare, vil det trolig bli en egen bompengebehandling for strekningen Breivika-Ørskogfjellet. Målet er endelig vedtak og klarsignal til å starte byggingen i 2025.

Johnsen understreker at det ikke betyr at arbeidet sør for Ørskogfjellet er satt på pause.

Dette er de fem delstrekningene på ny E39 Ålesund-Molde:

Vil utvide planområdet på strekningen Digernes-Ørskogfjellet

På strekningen mellom Digernes og Ørskogfjellet ble reguleringsplanprosessen startet opp sommeren 2021. Basert på innspill som kom inn i høringsrunden ønsker vegvesenet nå å ta et steg tilbake, utvide planområdet, og starte en mer overordnet kommunedelplanprosess.

-Da vi la reguleringsplanen ut på høring, var engasjementet veldig stort. Mange av innspillene som kom gikk utover det som hørte til planområdet. Nå ønsker vi å utvide planområdet, og vil ta med flere av innspillene som ligger innenfor linjen som ble vedtatt i konseptvalgutredningen i 2019, sier Johnsen.

Kart som viser linjer som kan bli omfattet av utvidet plan
Linjene 3 og 4 kan bli omfattet av utvidet planområde. Linjene 1 og 2 ligger utenfor linjen som ble vedtatt i 2019, og blir ikke omfattet av utvidet planområde. Foto: Statens vegvesen

I andre halvdel av januar skal Statens vegvesen møte Ålesund kommune for å avklare grensene for planområdet og prosessen videre. Målet er å starte opp ny planprosess, og kunngjøre oppstart av arbeidet med en kommunedelplan i løpet av første kvartal 2022. Kunngjøringen vil bli varslet blant annet gjennom media, og på prosjektsiden til E39 Ålesund-Molde. Grunneiere vil ikke få tilsendt egne varsel slik en blir ved reguleringsplanarbeid, så her er det viktig å følge med.

Ser på vegstandarden på strekningen Breivika-Digernes

Strekningen mellom Breivika og Digernes er i en tidlig fase i planleggingen. Statens vegvesen jobber nå med å kartlegge mulige veglinjer i dette området. Statens vegvesen og Ålesund kommune vil møtes før sommeren for å avklare om reguleringsplanarbeidet kan startes opp.

Trafikkmengden på strekningen tilsier at det er behov for firefelts motorveg med en fartsgrense på 110 km/t. Samtidig jobbes det også med andre alternative løsninger. Etter innspill fra Ålesund kommune ser Statens vegvesen på mulighetene for en firefelts veg med 90 km/t. Ved å gå fra 110 km/t til 90 km/t kan bredden på vegen reduseres, og vegen kan følge topografien i området bedre.

Alle alternativene Statens vegvesen jobber med på denne strekningen har løsninger som tar hensyn til drikkevannskilden Brusdalsvannet.

Jobber tett opp mot nødetatene

Statens vegvesen jobber nå også tett opp mot nødetatene for å avklare utforming og nødvendig utstyr i tunnelene som planlegges. Nødetatene er aktivt med for å vurdere risiko ved mulige hendelser.

Kontaktpersoner i Statens vegvesen:

Harald Inge Johnsen
Prosjektleder E39 Ålesund-Molde
Tlf. 91 51 28 85
Epost: 

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal