Det første byggetrinnet av Oslofjordtunnelen ble åpnet i 2000 og omfattet bygging av E134 fra Bjørnstad i Røyken kommune til Vassum i Frogn kommune. Oslofjordtunnelen mellom Måna og Verpen, Frogntunnelen og Vassumtunnelen  utgjør en del av E134 og Oslofjordforbindelsen. Les mer om dagens Oslofjordforbindelse.

 

I proposisjonen som lå til grunn for byggingen av Oslofjordforbindelsen, lå det som en forutsetning at strekningen skulle bygges ut i takt med trafikkutviklingen. Byggingen ble derfor planlagt gjennomført i to byggetrinn.

Byggetrinn 2 

Hensikten med prosjektet er å

 • å lage en sikker kryssing av Oslofjorden i eksisterende trase for E134
 • utvide fra 2 til 4 felt mellom Måna og Vassum
 • bedre vegsystemet på Hurumsiden av Oslofjordtunnelen.

Dette innebærer blant annet

 • å bygge et nytt løp i Oslofjordtunnelen på 7,4 kilometer
 • å bygge et nytt løp i Frogntunnelen på 1,6 kilometer
 • å utvide Vassumtunnelen slik at den får to gjennomgående løp
 • å utvide fra to til firefelts veg mellom tunnelåpningen på Måna og fram til E6 på Vassum, 6 kilometer. Dette medfører også å bygge et nytt broløp for den ca. 200 meter lange Bråtan bro, utvidelse av viltundergang, samt ombygging av kryssene på Verpen og Måna.

Reguleringsplan E134 for Frogn og Hurum kommuner ble vedtatt februar 2015. Dokumenter og tegninger tilknyttet reguleringssaken finnes i kommunens kartportal. Tast inn søkeord "rv 23" (vegen skiftet navn i november 2018).

Stortingsproposisjonen for byggetrinn 2 antas vedtatt i løpet av 2021.

Videre framdrift

Dette jobber vi med nå:

 • Styringsdokumenter skal på plass.
 • Forberede grunnerverv.
 • Utarbeider bompenge- og trafikknotat for oversendelse til lokal tilslutning til bompengefinansiering. Overleveres kommunene første kvartal 2020, sendes deretter til fylkeskommunene for tilslutning.

Dette skjer senere:

 • Ekstern kvalitetssikring starter når vedtak om lokal tilslutning foreligger. Prosessen tar ca. 6 måneder.
 • Saken skal så til behandling i departementet og fremmes for Stortinget.
 • Stortingsvedtak forventes juni 2021.
 • Gjennomføre anskaffelser.

Framdrift avhenger av anskaffelsesmetode og kontraktsform. 

Byggestart

Byggestart 2. kvartal 2022 kan være mulig.

Da får vi disse milepælene 2026:

 • Ferdigstille 4-felt mellom Måna og Vassum.
 • Rehabilitere eksisterende tunnelløp i Frogn- og Vassumtunnelen.
 • Ferdigstille nytt løp i Oslofjordtunnelen.
 • Stenge eksisterende løp for rehabilitering.

Og disse i mai 2027:

 • Åpne to løp i Oslofjordtunnelen.
 • Ferdigstille byggetrinn 2.

Hva kan hindre framdriften?

 • At vi må vente lenger på nødvendige vedtak.
 • At reguleringsplan på Storsand trekker ut i tid.
 • At vi møter nye krav og forskrifter.