Detaljreguleringsplan for E39 Fjellvegen-Hafstadvegen på høyring

— Statens vegvesen har i samråd med Førde kommune utarbeida utkast til detaljreguleringsplan for E39 Fjellvegen-Hafstadvegen. Målet med planen er å legge til rette for god trafikkflyt, for bilar, gåande og syklande på strekninga frå rundkøyringa på Hafstad i aust til rundkøyringa ved Storehagen bru i vest.

Anbodsopning på Askvollkrysset

— Som del av Førdepakken skal Askvollkrysset mellom E39 og fv. 609 utbetrast for å letta trafikken og betra tryggleiken. Fristen for å levera anbod på arbeidet er no gått ut, og i dag vart anboda opna.

Oppstart i Askvollkrysset over nyttår

— Statens vegvesen opnar no for å komma med anbod på arbeidet med å utbetra Askvollkrysset på E39 og byggja fortau langs fv. 609 mot Steinen. Oppstart på Førdepakken sine delprosjekt 6 og 7 blir rett over nyttår.

Reguleringsplanen vedteken

— Reguleringsplanen for fv. 484 Vievegen, gang- og sykkelveg vart vedteken i Førde bystyre 16.02.2017.

Anbodsopning riksveg 5 Bergumkrysset

— Statens vegvesen har i dag fått inn anboda for Bergumkrysset, det fyrste tiltaket som blir bygd i Førdepakken. Det var stor interesse for arbeidet, og det lokale firmaet Entreprenørservice har den lågaste anbodssummen.