Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Arbeidet med riksveg 4 mellom Sandvollkrysset og Amundrud startet høsten 2021.

Riksveg 4 mellom Sandvollkrysset og Amundrud var i flere år en smal trefeltsveg uten midtdeler. Høsten 2021 startet arbeidet med å bredde ut vegen fra 10 til 15 meter, og etablere midtrekkverk. Trafikken på rv. 4 mellom Lygna sør og Jaren varierer mellom 7 000 og 8 000 kjøretøy i døgnet.

Nord for Amundrud er rv. 4 blitt en moderne, trafikksikker veg med midtdeler. Sør for Sandvollkrysset åpnet riksveg 4 mellom Lunner grense og Jaren som en firefelts veg med midtdeler i juli 2017.

Sandvoll–Amundrud inngår sammen med strekningene Roa–Gran grense og Almenningsdelet–Lygnebakken i etappe 2 av utbyggingen av riksveg 4 på Hadeland. I Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018–2029 er det satt av 1 750 millioner kroner til etappe 2 av utbyggingen av riksveg 4 på Hadeland.

Statens vegvesen utarbeidet forslag til reguleringsplan for opprusting av den 3,8 km lange strekningen mellom Sandvollkrysset på Jaren og Amundrud på Lygna sør. Kommunestyret i Gran vedtok forslag til reguleringsplan 31. mars 2016. Som følge av at prosjektet ble utvidet med strekningen over Lygna, var nødvendig å gjøre noen kostnadsbesparende tiltak på strekningen Sandvoll–Amundrud. Derfor har det blitt gjort noen reguleringsendringer som lå på offentlig høring første kvartal 2019. Gran kommune vedtak reguleringsendringene den 25. april 2019. 

Rv. 4 Sandvoll–Amundrud © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Gå videre