Strekningen Nymoen-Eggemoen-Olum preges av varierende standard som ikke står i forhold til trafikkbelastningen på vegen. Derfor planlegges en fremtidig utbygging av E16 Nymoen–Olum. Formålet med en fremtidig utbygging på denne strekningen er å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikantgrupper.  

I forbindelse med planlegging og utbygging av E16 Nymoen–Eggemoen–Olum er strekningen delt inn i to delstrekninger: Nymoen–Eggemoen og Eggemoen–Olum.