Strekninga går frå Kristiansand i sør til Trondheim i nord, og er om lag 1100 km lang. Det er berekna at naudsynte investeringar og utbetringar mellom Kristiansand og Trondheim vil kosta 340 milliardar kroner. Vegen går gjennom seks fylker, og han går mellom anna innom byane Stavanger, Bergen, Ålesund og Molde. Reisetid i dag er om lag 21 timar, og ein må nytte sju ferjesamband. Målet er å skape ein utbetra og ferjefri E39, noko som vil redusere reisetida til om lag 11 timar. Strekninga blir nær 50 kilometer kortare.

Korleis nå målet?

På bakgrunn av Stortinget sine ambisjonar om ein ferjefri og utbetra E39 er det etablert eit eige prosjekt. Målet er å undersøke kva ei slik utbetring vil innebere for næringsliv og tilhøyrande bu- og arbeidsregionar.

Oppgåver som ligg til prosjektet er å vurdere ulike teknologiske løysingar for fjordkryssingar og vurdere korleis tekniske anlegg for fjordkryssingane kan nyttast til å utvinne kraft frå straum, bølgjer og vind. Eit delprosjekt har og vurdert kva type gjennomføringsstrategiar og kontraktsformer som er best eigna for eit prosjekt av så stort omfang.

Organisering av prosjektet

Det er etablert ei styringsgruppe som blir leia av vegdirektøren. Der sit og regionvegsjefane i vest, sør og midt og direktørane for Trafikktryggleik, miljø og teknologiavdelinga, Veg- og transportavdelinga og ein representant for Styringsstaben i Vegdirektoratet. Planlegging og bygging av prosjekta langs E39 blir styrt av dei aktuelle regionane.

Ekstern referansegruppe med politikarar

Statens vegvesen inviterer til dialogmøter med fylkesordførarane i Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag ein til to gonger kvart år, og desse utgjer referansegruppa. Gruppa skal vere ein informasjonskanal og ein arena for det politiske nivået der dei kan kome med innspel til Statens vegvesen som byggherre.

Sju delprosjekt

Leiar for prosjektet er Kjersti Kvalheim Dunham, og prosjektet er organisert i sju delprosjekt.