En utbedret og ferjefri E39 vil knytte byene på Vestlandet tettere sammen. Store næringslivsregioner og bo-, arbeids- og servicemarkeder vil bli knyttet sammen og vil gi et bedre grunnlag for å utvikle Norges største eksportregion.

Halvert reisetid

Strekningen går fra Kristiansand i sør til Trondheim i nord, og er om lag 1100 km lang. Vegen er innom byene Stavanger, Stord, Bergen, Førde, Ålesund og Molde. Reisetiden er i dag om lag 21 timer, og trafikantene må benytte syv ferjesamband. Målet er å skape en utbedret og ferjefri E39, noe som vil halvere reisetiden. Strekningen blir nærmere 50 kilometer kortere. Kutt i reisetid kan skje ved å erstatte ferjer med faste forbindelser eller hyppigere ferjeavganger, samt utbedring av veg mellom fjordene langs strekningen. 

Hvordan nå målet om en utbedret og ferjefri E39?

Prosjektet Ferjefri E39 skal bidra til at en slik utbedring vil styrke forholdene for næringsliv og tilhørende bo- og arbeidsregioner. Vegvesenet utvikler teknologiske løsninger som skal gjøre fjordkryssingene, dette krever at vi jobber på tvers av mange ulike fagområder: 

 • sikkerhet
 • klima og miljø
 • drift og vedlikehold
 • konstruksjonsteknikk
 • teknologikvalifisering
 • materialteknologi
 • vegteknologi
 • naturlaster (vind, bølger, strøm)
 • samfunnsøkonomi
 • kontraktstrategi 
 • transportmodellering

Status på fremdrift

Ved inngangen til 2020 var ca. 10 prosent av de planlagte arbeidene i en utbedret og ferjefri E39 gjennomført, og i april 2020 åpnet Eiganestunnelen i Stavanger. 

Rogfast (kryssing av Boknafjorden) er det første fjordkryssingsprosjektet vedtatt i NTP 2018-2029. Det pågår planarbeid på fjordkrysningene over Bjørnafjorden og Langenuen sør for Bergen (reguleringsplan), og over Nordfjord (kommunedelplan). Det er ferdig vedtatt reguleringsplan for kryssing av Romsdalsfjorden og Julsundet (Ålesund-Molde). Det foregår teknisk utredningsarbeid for kryssing av Sulafjorden og Halsafjorden,med blant annet måling av bølger, strøm og vind. 

Norgeshistoriens største samferdselsprosjekt

En film som viser strekningen for prosjektet Ferjefri E39 (varighet: 4,23 min.).