I stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan (2019-2028) er det lagt opp til styrket innsats for kollektivtransport, syklister og fotgjengere. Byvekstavtalene er et av statens viktigste virkemidler for å nå regjeringens mål om at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Det er i tolvårsperioden satt av 66,4 mrd. kr til byvekstavtaler og Belønningsordningen. Midlene omfatter 24 mrd. kr til 50/50-prosjekter i de fire største byområdene, 1 mrd. kr til stasjons- og knutepunktutvikling langs jernbanen, 24 mrd. kr til kollektiv-/gang- og sykkeltiltak på riksveg og 17 mrd. kr til belønningsmidler. Belønningsmidlene kan gå til alle typer tiltak som bidrar til å nå nullvekstmålet, inklusive drift av kollektivtransport.

Trondheim har reforhandlet byvekstavtalen i 2019. Det er inngått avtaler i Oslo/Akershus, Bergen og Nord-Jæren i 2017, som nå er under reforhandling. De øvrige byområdene som kan forhandle om byvekstavtaler er: Kristiansandsområdet, Tromsø, Buskerudbyen, Nedre Glomma og Grenland.

Byvekstavtalene erstatter de tidligere bymiljøavtalene.