Transportsektoren preges stadig sterkere av digitalisering, elektrifisering og automatisering. Utviklingen åpner helt nye muligheter for treffsikker regulering, gevinster innen trafikksikkerhet og nye virkemidler for å redusere klima- og miljøbelastningene.

Smarte mobilitetsløsninger kan være et supplement eller alternativ til å eie og bruke egen bil og inkluderer for eksempel gåing og sykling, kollektivtransport, bildeling og samkjøring. 

Statens vegvesen samarbeider også med flere byer om å teste automatiske transporter på vei for å lære mer om hvordan vi bør jobbe med fremtidens reguleringer.

Elsparkesykler og mikromobilitet

Elektrisk sparkesykkel er en ny form for mikromobilitet som kan gi økt frihet og tidsbesparelser i hverdagen. Begrepet «mikromobilitet» defineres som små og ofte elektriske kjøretøy som elsparkesykkel, segway, enhjuling, hoverboard og skateboards.

I 2018 ble elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy likestilt med sykkel i norsk vegtrafikklov. Utfordringen fremover blir å regulere elsparkesyklene på en måte som ivaretar helse, miljø og trafikksikkerhet. Det er behov for et solid kunnskapsgrunnlag om elsparkesykler.

Nå har SINTEF på oppdrag fra Statens vegvesen laget  en kartlegging av ulike måter å regulere elsparkesykler på i andre land. Ambisjonen er å vurdere aktuelle virkemidler for lokale forhold og behov i Norge.