Kontroll og godkjenning av bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner er en myndighetsoppgave tillagt Vegdirektoratet. Denne myndigheten er delegert videre til Bruseksjonen ved Kontor for kontroll og godkjenning av bruer. Vegdirektoratets kontroll- og godkjenningsordning er hjemlet i forskrift om anlegg av offentlig veg § 3 nr. 2 for riksveg. For fylkesveg er hjemmelsgrunnlaget forskrift om standarder, fravik, kontroll, godkjenning m.m. ved prosjektering, bygging og forvaltning av bru, ferjekai og annen bærende konstruksjon på fylkesveg (bruforskrift for fylkesveg).

Det formelle grunnlag for godkjenningen er gitt i håndbok N400 Bruprosjektering, kapittel 2 og håndbok R760 Styring av utbygging- drifts- og vedlikeholdsprosjekter, punkt 4.1.2.

I håndbok N400 punkt 2.1.1 er virkeområdet for Vegdirektoratets kontroll- og godkjenningsordning angitt. Begrepet bru/bærende konstruksjon er definert i definisjonslisten i håndbok N400.

Bestilling av kontroll

Bestilling av prosjekteringskontroll skal være Vegdirektoratet i hende senest 3 uker før prosjekteringsmaterialet oversendes.

Innmelding av konstruksjoner til kontroll for godkjenning gjøres ved å sende inn utfylt bestillingsskjema (Excel-dokument).

Oversendelse av prosjekteringsmateriale

Prosjekteringsmaterialet skal lastes opp i PDF‐format til Vegdirektoratets webhotell. Alle oversendelser skal ledsages av:

 • følgebrev som inneholder en liste over materialet som oversendes

 • tegningsliste

Vegdirektoratets kontrollordning

Teknisk kontroll av brukonsept

Forprosjekt for bruer og andre bærende konstruksjoner skal sendes til Vegdirektoratet for teknisk kontroll av brukonseptet før detaljprosjektering igangsettes dersom prosjekteringen gjelder:

 • konstruksjon med antatt entreprisekostnad over terskelverdi; for 2015/2016 er denne terskelverdien 200 mill. kr
 • konstruksjoner som ikke inngår i en byggherrestyrt utførelsesentreprise, for eksempel totalentreprise, OPS, osv.
 • nytt eller utradisjonelt brukonsept

Omfanget og tidsbruk på kontrollen vil variere avhengig av type konstruksjon. For enkelte konstruksjoner vil det være tilstrekkelig med en gjennomgang av oversiktstegningen. For spesielle konsepter kan denne kontrollen innebære gjennomgang og vurdering av metoder, konsepter, prinsipper, beregningsresultater, tegninger etc.

Prosjekteringskontroll

En stor del av prosjekteringskontrollene blir utført av konsulenter. For små og mellomstore bruer blir konsulentene valgt ut gjennom tilbudskonkurranse for 2-årige rammeavtaler. Følgende konsulenter er valgt ut gjennom tilbudskonkurransen:

Betongbruer

 • Sweco Norge AS
 • Multiconsult AS
 • Asplan Viak AS
 • Johs Holt AS
 • Cowi AS
 • ÅF Engineering AS
 • Structor Oslo AS
 • Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS

Stål- og samvirkebruer

 • Multiconsult AS
 • Sweco Norge AS
 • ÅF Engineering AS
 • Johs Holt AS

Trebruer

 • Sweco Norge AS
 • Norconsult AS

Sjekklister for prosjekteringskontroll

For å lette kontrollarbeidet ved prosjekteringskontroll kan det benyttes sjekkliste.

Teknisk godkjenning

Teknisk godkjenningen gis samlet eller i to trinn. Ved teknisk godkjenning i to trinn deles godkjenningen som følger:

 • Teknisk delgodkjenning
 • Godkjenning av arbeidstegninger

Behandlingstid for kontroll og godkjenning

For vanlige bruanlegg skal det påregnes 6 ukers behandlingstid til teknisk godkjenning eller teknisk delgodkjenning etter at prosjekteringsmaterialet er lastet opp på Vegdirektoratets webhotell. Normalt bør en sak være ferdig godkjent etter 6 uker. Dette forutsetter et godt gjennomarbeidet prosjekteringsmateriale, utført i henhold til regelverket og levert til avtalt tid. I de 6 ukene er det avsatt 2-4 uker til kontroll, samt tid for den prosjekterende til å besvare/innarbeide kommentarer.

Ved godkjenning av arbeidstegninger i prosjekter som tidligere er gitt teknisk delgodkjenning, skal tegningene være opplastet på Vegdirektoratets webhotell 3 uker før de skal leveres på byggeplassen.

For større eller komplekse bruanlegg skal den prosjekterende på et tidligst mulig tidspunkt ta kontakt med Vegdirektoratet for å avtale tidsfrist for innsendelse av materialet og nødvendig behandlingstid.

Kontaktperson: seksjonssjef Sigmund R. Log