Vi gjør oppmerksom på at omkjøringsveger i mange tilfeller ikke er tillatt for modulvogntog. Det er alltid veglistene som gjelder. Veger som ikke er tillatt for modulvogntog etter veglistene, kan ikke benyttes som omkjøringsveg for modulvogntog. Det kan være flere årsaker til at omkjøringsvegen ikke er tillatt for modulvogntog. Årsaker til dette kan være for dårlig framkommelighet eller at vegen ikke er vurdert for modulvogntog. Vi beklager ulemper dette medfører.

Søknader om nye strekninger

Behandlingen av søknader om nye strekninger for modulvogntog er startet opp. Vi vil jevnlig informere om status på arbeidet med vurdering av søknadene og synliggjøre dette i oversikten «Statusinformasjon for modulvogntogsøknader», som du finner nederst på denne siden. 

Oversikten viser hvordan den aktuelle strekningen ligger an i vurderingsprosessen og hvilken eller hvilke region(er) strekningen går i.

  • Grønn bakgrunnsfarge viser at en strekning er ferdig vurdert i en region. Resultat av vurderingen framgår ikke av oversikten. Det kan være både positivt og negativt – sjekk gjeldende vegliste.
  • Gul bakgrunnsfarge viser at strekningene er under vurdering. 
  • Rød bakgrunnsfarge viser at vurderingen har stoppet opp av en eller annen grunn. Det kan være interne avklaringer, nødvendige utbedringer, godkjenning av hovedstrekning før tilknytningsstrekning kan vurderes.

Vegdirektoratet vil sende resultatet av søknadsvurderingen til hver enkelt søker og nye strekninger som åpnes for modulvogntog, vil komme inn i neste ordinære vegliste. Vi vil minne om at noen strekninger går i flere regioner og kan derfor ha forskjellig status i regionene. Vi beklager at dette har tatt lang tid.

Veglister for riksvegene og veglister for fylkes- og kommunale veger kommer ut to ganger i året, ca. 1. april og ca. 1. oktober.

Søknader om nye modulvogntogstrekninger (korte eller lange) sendes til Firmapost-VD@vegvesen.no

Hva regnes som modulvogntog?

Et modulvogntog er et vogntog som er satt sammen av kjøretøy som hver for seg oppfyller kravene i direktiv 96/53/EF. Et modulvogntog kan være inntil 25,25 meter langt og veie inntil 60 tonn, og må oppfylle nærmere krav i forskrift om bruk av kjøretøy § 5-2 bokstav b og § 5-5 og kjøretøyforskriften.

Du finner mer informasjon under Vegliste riksveger.

Det tillatte modulvogntogvegnettet omfatter både europaveger, riksveger, fylkesveger og kommunale veger. Det er ikke tillatt å kjøre med modulvogntog utenfor de godkjente strekningene.

Motorvogn N2 og N3 påkoplet en «dolly» med semitrailer O3 og O4.Motorvogn N2 og N3 påkoplet en «dolly» med semitrailer O3 og O4.
 

 

Motorvogn N2 og N3 med semitrailer O3 og O4 påkoplet en påhengsvogn O3 og O4.Motorvogn N2 og N3 med semitrailer O3 og O4 påkoplet en påhengsvogn O3 og O4.

 

Motorvogn N2 og N3 med semitrailer O3 og O4 med vekselbeholder/container/skap påkoplet en semitrailer O3 og O4 (linkmodulvogntog).Motorvogn N2 og N3 med semitrailer O3 og O4 med vekselbeholder/container/skap påkoplet en semitrailer O3 og O4 (linkmodulvogntog).