Begrenset høring på to parseller

— Det er gjort endringer på to av parsellene i Hålogalandsvegen, og de er sendt på begrenset høring til de som blir berørt av planforslaget.

Godt oppmøte på folkemøtene

— I løpet av tre uker ble det gjennomført 7 folkemøter, og i løpet av disse dagene har vi møtt nesten 600 mennesker.

Endret planprogram for Hålogalandsvegen

— I fastsatt planprogram for Hålogalandsvegen ble det forutsatt at det skulle utredes og reguleres to alternativer på delstrekningen E10 Bogen-Dragvik i Evenes kommune. Nå er planprogrammet endret og det gjenstår bare ett alternativ.

Femte møte i politisk referansegruppe

— Reguleringsplanforslaget for Hålogalandsvegen skal ut på høring i løpet av høsten, og for regionvegsjef Torbjørn Naimak orienterte politisk referansegruppe om status og videre fremdrift.

OPS-prosjekter for mer enn 22 milliarder kroner

— Statens vegvesen forbereder nå tre vegutbygginger etter en OPS-modell. Hålogalandsvegen er et av disse prosjektene, og samlet har de tre prosjektene en antatt kostnad på mer enn 22 milliarder kroner.