Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 4 Fjøsanger-Kristianborg bybanestopp er i reguleringsplanfase.

E39 Sykkelstamveg Fjøsanger–Kristianborg bybanestopp © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektet omfatter utarbeidelse av reguleringsplan for E39 Sykkelstamveg Bergen på streknigen fra Gamlehaugvegen til Kristianborg bybanestopp med en arm mot Straumevegen.

Det skal legges til rette for en trafikksikker og attraktiv løsning for både gående og syklende med god linjeføring og skille mellom gående og syklende. Opprusting av holdeplasser og bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken vil også inngå som del av planarbeidet.