Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Sykkelstamveg Bergen, Delstrekning 3, mellom Nesttun og Fjøsanger er i reguleringsplanfase.

Se planer og prosjektstatus: Bergen kommune

Planforslag Nesttun-Fjøsanger var på offentlig ettersyn (27.10.22) 

Statens vegvesen sendte høsten 2020 reguleringsplanforslag til Bergen kommune. Høsten 2022 var planforslaget ute til offentlig høring og ettersyn.

Delstrekning 3, Nesttun-Fjøsanger strekker seg fra Skjoldskiftet på Nesttun til Gamlehaugvegen på Fjøsanger. Strekningen er om lag fire kilometer, og ligger langs deler av den gamle jernbanetraseen Vossabanen.

Delstrekning 3, av Sykkelstamveg Bergen er et prioritert prosjekt i Miljøløftets handlingsprogram 2023-2026, og inngår i utbyggingsfase 1 i Sykkelstrategi for Bergen.

Formålet med prosjektet er å legge til rette for økt andel gående og syklende, og bidra til å nå nullvekstmålet i personbiltrafikken. Tiltaket har også som mål å redusere eksisterende konflikt mellom transportsyklister og gående ved å legge til rette for separate arealer for gående og syklende.

Det planlegges for en høystandard sykkelveg med fortau med en samlet bredde på 6,5 m inkludert skulder, i tillegg kommer nødvendig sideareal som grøfter etc. Separering av gående og syklende gir bedre lesbarhet og trygghet, spesielt for gående. All biltrafikk på traseen fjernes.

Snitt av full standard sykkelveg.
Snitt av full standard sykkelveg.
E39 Sykkelstamveg Nesttun–Fjøsanger © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)
Sist oppdatert: