Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 2, Rådal-Nesttun (Osbanen) er ferdig regulert, kontrakten er lyst ut. Planlagt byggestart er i 2024.

Siste nytt: Forventer å komme i gang med bygging av sykkelstamveg fra Nesttun til Skjold siste kvartal i 2024

Det planlegges sykkelveg med fortau på den gamle Osbanetraséen mellom Skjoldskiftet og Fana Blikk, videre videre derfra på eksistrende bro over fv. 582 Fanavegen, og videre på østsiden av vegen langs bybanen til Lagunen, i alt 2,3 km.

Formålet med prosjektet er å legge til rette for økt andel gående og syklende, og bidra til å nå nullvekstmålet i personbiltrafikken. Tiltaket har også som mål å redusere eksisterende konflikt mellom transportsyklister og gående ved å legge til rette for separate arealer for gående og syklende.

Dagen situasjon er det variabelt og blandet tilbud, også med biltrafikk. Ny Sykkelstamveg vil minimere biltrafikken, og man skal utbedre kryss til sideveger, hvor sikt og utforming skal tydeliggjøre vikepliktfohold.

E39 Sykkelstamveg Rådal–Nesttun © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)