Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 2.

E39 Sykkelstamveg Rådal–Nesttun © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Sykkelveg med fortau på den gamle Osbanetraséen mellom Skjoldskiftet og Fana blikk /Skjold gård, derfra på bro over Fanavegen, og videre på østsiden av vegen langs bybanen til Lagunen, i alt 2,3 km.

Hensikten er å legge til rette for økt gang- og sykkeltrafikk ved å fjerne all biltrafikk fra traseen og ved å skille gående og syklende fra hverandre. Samlet netto vegbredde blir 6,5 meter.