Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 5 Kristianborg-Bergen sentrum bybanestopp er under planlegging og utbygging. Planlagt åpning 2022-2023.

Siste nytt: Varsel om ny oppstart av detaljreguleringsplan, sykkelkryssing av Fjøsangveien på E39 (27.10.22)

Strekningen 5a fra Kristianborg-Bergen sentrum er under utbygging av Bybanen Utbygging.

Oppstart av planarbeid på strekning 5b Sykkelkryssing Fjøsangervegen ved Fabrikkgaten-Solheimsgaten ble varslet i mars 2021. Prosjektet skal binde sammen sykkelveg fra Kanalveien på østsiden av Fjøsangerveien og frem til Solheimsgaten med kryssing av E39 Fjøsangerveien i plan.

En sidearm inn Fabrikkgaten inngår også i planarbeidet, og skal koble kryssing av Fjøsangerveien til eksisterende sykkelveg i Fabrikkgaten. Strekningen Fabrikkgaten -Solheimsgaten er ca. 370 m, arm inn Fabrikkgaten er ca. 80 m.

Delstrekning 5 går fra Kristianborg bybanestopp på Minde til Østre Strømkai i sentrum og er ca 4,3km lang. Delstrekning 5 bygges av Bybanen utbygging.

Byggearbeidet er i gang, planlagt åpning i 2022-2023.

Kristianborg–Bergen sentrum © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)
Oversiktskart Sykkelstamveg Bergen delstrekning 5 Kristianborg–Bergen sentrum. Illustrasjon: Statens vegvesen
Oversiktskart Sykkelstamveg Bergen delstrekning 5 Kristianborg–Bergen sentrum. Foto: Statens vegvesen