Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Oppstart av reguleringsplanarbeid på strekning 5B Sykkelkryssing Fjøsangervegen ved Fabrikkgaten-Solheimsgaten ble varslet i mars 2021.

Siste nytt:

Oppstart av reguleringsplanarbeid på strekning 5B Sykkelkryssing Fjøsangervegen ved Fabrikkgaten-Solheimsgaten ble varslet i mars 2021.

Endrede forutsetninger ved oppstart medførte at det høsten 2022 ble varslet ny oppstart av planarbeid i tråd med Byrådsvedtak fra 30.06.22, sak 1194/22. Med dette skulle en løsning som baserte seg på et alternativ på østsiden av Fjøsangerveien legges til grunn, i motsetning til tidligere Byrådsvedtak fra 2019 som gav føringer for en løsning på vestsiden av E39.

Ved å legge sykkelveien øst for Fjøsangerveien fram til Edvard Griegs vei unngår man flytting av E39, og skaper samtidig et ekstra krysningspunkt for syklende og gående sammenliknet med i dag. Det gir også en bedre kobling til målpunkt og øvrig sykkelnett.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for å etablere en sammenhengende hovedrute for sykkel fra sentrum til Bergen sør via Fjøsanger. Sykkelkryssing av Fjøsangerveien utgjør delstrekning 5B av sykkelstamveg E39, og skal binde sammen viktige målpunkter og øvrig sykkelnett.

Strekningen inngår i prioritert sykkelnett i Sykkelstrategi for Bergen 2020-2030, og er et prioritert prosjekt i Miljøløftets handlingsprogram for 2023-2026. Det skal etableres sykkelveg med fortau med en bredde på 4 m + 2,5 m fortau samt skuldre på 0,25 m på hver side. Lengden er ca. 370 m langs E39 Fjøsangerveien med en arm inn i fv. 5328 Fabrikkgaten på ca. 150 m.

Tiltaket skal binde sammen eksisterende sykkelveg fra Kanalveien på østsiden av Fjøsangerveien og frem til Solheimsgaten med kryssing av E39 Fjøsangerveien i plan sør for Edvard Griegs vei. Dette er riksvegdelen av prosjektet. En sidearm inn fv. 5328 Fabrikkgaten inngår også i planarbeidet, dette for å sikre en god kobling mot høyskoleområdet på Kronstad og eksisterende sykkelveg i Fabrikkgaten. Dette er fylkesdelen av prosjektet. Samlet vil dette gi et langt bedre tilbud til både gående og syklende på strekningen.

Delstrekning 5 går fra Kristianborg bybanestopp på Minde til Østre Strømkai i sentrum og er ca 4,3km lang. 

Delstrekning 5 bygges av Bybanen utbygging.