Statens vegvesen arbeider med en rekke trafikksikkerhetsstiltak og kampanjer mot trafikkulykker. I mars 2014 lanserte vi Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014–2017 sammen med Politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, landets 19 fylkeskommuner og sju storbykommuner

Planen inneholder 122 målrettede tiltak som skal bidra til at antall drepte og hardt skadde på norske veger reduseres med minst 20 prosent innen 2018. Denne målsetningen er et delmål mot regjeringens mål fastsatt i Nasjonal transportplan 2014–2023:

  • I 2024 skal det være maksimalt 500 drepte og hardt skadde i vegtrafikken.

Dette målet innebærer nesten en halvering sammenlignet med dagens situasjon.

122 tiltak for bedre trafikksikkerhet

Det er nå utarbeidet et utkast til ny Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018–2021. Utkastet er sendt til uttalelse til samarbeidspartnerne, med frist 20. november/1. januar.

Utkast til uttalelse – Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 (PDF)