Nasjonale og lokale reisevaneundersøkelser bidrar til kunnskap om blant annet reisemiddelfordeling og reisemiddelvalg blant barn og unge. Forskning om barn, ungdom og transport tar i stor grad for seg reisene til og fra skolen, og viser at aktiv transport (gåing og sykling) har positive effekter på både helse og læring, i tillegg til at det er miljøvennlig og kan legge grunnlag for gode vaner i fremtiden.

I Nasjonal transportplan er det satt mål om at 80 % av barn og unge skal gå eller sykle til skolen. Barn og unges skole- og fritidsveger bør være trafikksikre, trygge og attraktive. Statens vegvesen er en av flere aktører som jobber for å utbedre og sikre veier, og skoleveger prioriteres særlig. For å få flere til å gå og sykle er det også utarbeidet en rekke tiltak og kampanjer rettet mot foreldre, skoler, planleggere og barna selv.

Barns behov for trygge og aktivitetsfremmende arealer bør prioriteres høyt i alle planleggingsprosesser. Én måte å sikre dette på er å involvere barna direkte, f.eks. ved bruk av kartverktøyet barnetråkk.