Forskning om barn, ungdom og transport tar i stor grad for seg reisene til og fra skolen og viser at aktiv transport (gåing og sykling) har positive effekter på både helse og læring, Det er også miljøvennlig og kan legge grunnlag for gode vaner i fremtiden.

I Nasjonal transportplan er det satt mål om at 80 prosent av barn og unge skal gå eller sykle til skolen. Barn og unges skole- og fritidsveier skal være trafikksikre, trygge og attraktive.

Statens vegvesen er en av flere aktører som jobber for å utbedre og sikre veier, og skoleveier prioriteres særlig. For å få flere til å gå og sykle er det også utarbeidet en rekke tiltak og kampanjer rettet mot foreldre, skoler, planleggere og barna selv.

Barns behov for trygge og aktivitetsfremmende arealer bør prioriteres høyt i alle planleggingsprosesser. Én måte å sikre dette på, er å involvere barna direkte for eksempel ved bruk av kartverktøyet barnetråkk.