700-serien gjelder plannivåene innenfor plan- og bygningsloven; kommunedelplan til reguleringsplan, samt byggeplan og utførelsesfasen.

Denne nummerserien omtaler krav og veiledning til planlegging etter plan- og bygningsloven, ulykkesanalyser, konsekvensanalyser, trafikkberegninger, faglig veiledning i grunnerverv, utforming av konkurransegrunnlag, utførelse, kontroll og utforming av kontrakter, kostnadsoverslag, rammevilkår for behandling av bompengeprosjekter, tegningsutførelse, geodata o.l. ved planlegging og bygging av riksveg. 

R700 Tegningsgrunnlag

RETNINGSLINJER Utgitt
2019

Håndbok R701 Retningslinjer for behandling av avkjørselssaker

RETNINGSLINJER Utgitt
Foreløpig utgave april 2008

Håndbok R702 Takstretningslinjer for bompengeprosjekter på offentlig veg

Håndbok R702 utgår og er erstattet av ny retningslinje. Takstretningslinjene er en sammenfatning av fullmakter og sentrale føringer fra Samferdselsdepartementet.

Håndbok R730 Etiske retningslinjer for grunnerverv

RETNINGSLINJER Utgitt
1999

Håndbok R731 Boliginnløsning

RETNINGSLINJER Utgitt
2008

Håndbok R760 Styring av vegprosjekter

R760 Styring av vegprosjekter er utgått og erstattet av Statens vegvesens interne kvalitetssystem.

Spørsmål og kommentarer sendes til:

Håndbok R763 Utarbeidelse av konkurransegrunnlag

Utarbeidelse av konkurransegrunnlag for bygg- og anleggsarbeid, drifts- og vedlikeholdsarbeid, og fagkontrakter innenfor asfaltarbeider, vegmerking etc.

RETNINGSLINJER Utgitt
Løpende
2021

Håndbok V710 Oversiktsplanlegging

VEILEDNING Utgitt
2000

Håndbok V711 Kreativitet i veg- og transportplanlegging

VEILEDNING Utgitt
2001

Håndbok V712 Konsekvensanalyser

VEILEDNING Utgitt
2021

Håndbok V713 Trafikkberegninger

VEILEDNING Utgitt
1989

Håndbok V714 Veileder i trafikkdata

VEILEDNING Utgitt
2011

Håndbok V715 Rammeplan for avkjørsler

Et eksempel
VEILEDNING Utgitt
1980

Håndbok V716 Nordisk beregningsverktøy for trafikkstøy

VEILEDNING Utgitt
2000

Håndbok V717 Brukerveileder Nord2000 Road

Norsk oversettelse og implementering i NorStøy
VEILEDNING Utgitt
2011

Håndbok V718 Bompengeprosjekter

Statens vegvesens tidligere «Håndbok V718 Bompengeprosjekter" (2014) var utarbeidet i en tid da Statens vegvesen var eneste utbygger av offentlig veg. Den nye veilederen har som mål å kunne være en nyttig informasjonskanal for også andre aktører enn Statens vegvesen

Håndbok V719 Vegoverbygg

VEILEDNING Utgitt
1992

Håndbok V720 Trafikksikkerhetsrevisjon og inspeksjoner

VEILEDNING Utgitt
2021

Håndbok V722 Kommunale trafikksikkerhetsplaner

VEILEDNING Utgitt
1998

Håndbok V724 Lavutslippssoner for biler

VEILEDNING Utgitt
2017

Håndbok V725 Snøscooter

VEILEDNING Utgitt
2021

Håndbok V726 Veileder i teknologikvalifisering

VEILEDNING Utgitt
2021

Håndbok V740 Eigedomsinngrep

VEILEDNING Utgitt
2017

Håndbok V742 Grunnerverv til vegformål – Forhandlinger

VEILEDNING Utgitt
2018

Håndbok V743 Grunnerverv til vegformål

Utmåling av erstatning for dyrka mark
VEILEDNING Utgitt
2018

Håndbok V744 Nasjonale interesser Statens vegvesen skal ivareta i arealplanleggingen og bruk av innsigelse

VEILEDNING Utgitt
2022

V770 Modellgrunnlag

VEILEDNING Utgitt
2015

Håndbok V773 Byggekontrakter

VEILEDNING Utgitt
2019