1. Grunnkurset er på 3 timer. Det er obligatorisk og felles for alle de tunge klassene.

  Her lærer du blant annet

  • hva som skiller kjøring med tunge kjøretøy fra kjøring med personbil
  • hvordan interessekonflikter mellom trafikantgrupper kan reduseres

  Fritak

  Hvis du har førerkort i en tung klasse fra før, trenger du ikke ta kurset på nytt.

 2. På dette trinnet skal du lære å mestre kjøretøyet rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter.

  Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses behovet du har. Det er viktig å nå målet for trinnet.

  Obligatorisk trinnvurdering

  Mot slutten av dette trinnet skal du og læreren sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

 3. På dette trinnet skal du lære å kjøre tilnærmet selvstendig i variert trafikk.

  Du lærer blant annet

  • aktuelt stoff fra regelverket
  • å planlegge kjøringen
  • å kjøre trygt, effektivt, miljøvennlig og behagelig i god samhandling med andre trafikanter

  Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses behovet du har, og hvor mye du kan få øvd privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.

  Obligatorisk trinnvurdering

  Mot slutten av trinnet skal du og læreren sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

 4. Nå nærmer du deg slutten av opplæringen, og det kan være lurt å søke om førerkort. Det må du ha gjort før du kan ta teoriprøven.

  Søk om førerkort Logg inn

  På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter.

  Kurs i ulykkesberedskap

  Kurset på 9 timer er felles for alle tunge klasser og skal bidra til at du kan være en ressursperson ved ulykker og lignende.
  Du lærer blant annet om

  • sikring av skadested
  • førstehjelp
  • tiltak ved brann

  Sikkerhetskurs på vei

  Kurset er på 6 timer og skal bidra til at du kan kjøre over tid og under ulike forhold.
  Du lærer blant annet

  • å planlegge en kjørerute
  • å gjennomføre kontroll før og etter kjøring
  • samspillet mellom tungbilføreren og andre trafikanter
  • å motvirke ulykker
  • å kjøre slik at miljøskaden er minst mulig
  • å vurdere egen kjørekompetanse

  Sikkerhetskurs på bane

  Kurset er på 9 timer og felles for klassene C og D. Her skal du trene på å vurdere rett når kjøreforholdene er vanskelige.
  Du lærer blant annet

  • hva behovet for bremse- og stoppelengde er
  • hva fart, dekk og plassering av last har å si for kjøre- og bremseegenskapene
  • hva konsekvensene av feilhandlinger kan være
  • kjøreatferd som kan redusere risikoen for ulykker
 5. Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon. Du må bestille time på nett på forhånd. Før du kan ta teoriprøven, må du søke om førerkort.

  Du kan også fylle ut et søknadsskjema på papir og sende til oss.

  Du må bestille time til teoriprøven. Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon og betale teoriprøven. I vårt eksamenslokale besvarer du oppgavene på en pc, og du vil få resultatet med en gang du har levert. 

  Når du har bestått teoriprøven, kan du kjøre opp hvis du har gjennomført all opplæring, og den er registrert i vårt system. Du kan sjekke hvor langt du har kommet i opplæringen under dine søknader på Din side.

  Du må klare oppkjøringen innen 3 år etter at du har bestått teoriprøven. 

  Alder

  For å kunne avlegge teoriprøve i klasse D må du ha førerkort klasse B.  
  Du kan tidligst avlegge teoriprøven 6 måneder før du fyller alderskravet til klassen du ønsker førerkort for.   

  Tilrettelagt teoriprøve

  Du kan søke om tilrettelagt teoriprøve hvis du har vansker med å lese og forstå oppgavene. Tilrettelagte teoriprøver gjennomføres med en sensor til stede. Sensor kan hjelpe deg med å forstå det som er skrevet i oppgaven. 

  Strøk du på teoriprøven?

  Hvis du ikke består teoriprøven, må du vente 2 uker før du kan ta en ny prøve. Du kan få vite hvilke temaer du svarte feil på, men ikke de konkrete spørsmålene. Ved oppmøte til ny prøve viser du gyldig legitimasjon og betaler for teoriprøven på nytt.

 6. Oppkjøring tar du på en trafikkstasjon. Du må gi trafikkskolen fullmakt til å bestille time til deg.

  Timebestilling Logg inn

  Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon. Du kan betale for oppkjøringen i forkant på Din side eller ved oppmøte. Det er billigere å betale på nett.

  Det er du selv som er fører og har ansvaret for det som blir gjort under prøven. Prøven har flere deler eller oppgaver, og både kjøringen og de andre oppgavene må du løse selvstendig. Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet. 

  Resultatet blir bestemt når prøven er over, og du får vite om du bestod eller ikke med en gang. Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet.

  Kjøretøy til prøven

  • Bussen du kjører opp med, skal være minst 10 meter lang og ha akselavstand på minst 5,5 meter.
  • Bussen må være godkjent til formålet.

  Hva prøven omfatter

  Du må utføre kontroll før kjøring når prøven begynner, og du må kunne bruke fartskriveren riktig.

  Du får en sikkerhetskontrolloppgave før du kjører, hvor du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser, varsellamper eller noe annet. I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge dersom noe er feil.

  Du kjører cirka 45 minutter under varierte vei- og trafikkforhold. Ruten du kjører, er fastsatt på forhånd.

  Oppgaver mens du kjører

  Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre. For det meste ber sensor deg om å kjøre til navngitte steder som du finner skilt mot. Du blir også bedt om å snu, parkere og rygge.

  Vurderingen sensor gjør

  Sensor vurderer om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd.

  • Det blir lagt vekt på at du kjører behagelig og økonomisk, og slik at kjøretøyet ikke blir utsatt for unødig slitasje.
  • Du må greie å være oppmerksom på vei- og trafikkforholdene rundt deg.
  • Kjøremåten skal være tydelig og sikker og gi god trafikkavvikling.
  • Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikanter.