For å overføre eierskap av et kjøretøy etter et dødsfall må du sende inn en salgsmelding. Du må også sende inn noe dokumentasjon.

En salgsmelding er kun en melding til Statens vegvesen om at kjøretøyet har skiftet eier.

Du kan sende inn salgsmeldingen Din side. Når du sender inn salgsmelding digitalt må du bruke "Eierskifte i forbindelse med dødsfall, konkurs eller lignende".

Du kan også fylle ut salgsmeldingsskjema (PDF) på papir, og levere det på en trafikkstasjon.

Dokumentasjon

Dokumentasjonen du skal legge ved og hvordan du skal gå fram for å registrere eierskifte varierer ut fra om kjøretøyet er privat eller offentlig skifteform. Du kan lese om de ulike skifteformene på norge.no: Dødsfall og arv | Norge.no

Privat skifte

Ved privat skifte med kun én arving, kan du sende inn salgsmelding digitalt og legge ved attest fra tingretten eller byfogden (skifteattest). Eventuelt kan arvingen fylle ut salgsmelding på papir og levere den på en trafikkstasjon. Husk å ta med gyldig legitimasjon og skifteattest.

Digital salgsmelding ved flere arvinger

Skal dere sende inn digital salgsmelding, må én av arvingene sende inn salgsmeldingen og legge ved skifteattest, kopi av legitimasjon og fullmakt fra de øvrige arvingene.

Salgsmelding på papir ved flere arvinger

Skal dere levere salgsmelding på papir, må den leveres på en trafikkstasjon, og alle arvingene må signere og vise legitimasjon. Arvingene kan også gi hverandre fullmakt til å signere på sine vegne. Da må dere ha med fullmakten og kopi av legitimasjon fra den som har gitt fullmakt når dere skal levere salgsmeldingen. Kopi av skifteattesten må legges ved salgsmeldingen.

Offentlig skifte

Salgsmeldingen underskrives av tingretten, byfogden eller bobestyrer. Du må sende inn dokumentasjon som viser oppnevnelsen av bobestyrer sammen med salgsmeldingen

Uskifte

Ved uskifte kan kjøretøyet overføres til gjenlevende ektefelle.

Du må laste opp uskifteattesten i salgsmeldingen på Din side eller vise den på trafikkstasjonen. Når du sender inn salgsmelding digitalt må du bruke "Eierskifte i forbindelse med dødsfall, konkurs eller lignende". 

Husk at forsikringen må meldes inn på ny eier.

Fullmakt

Generelt fullmaktsskjema ved privatskifte finner du på nettsiden Skjema for arv og skifte (Norges domstoler). Dette skjemaet kan brukes for deg som gir fullmakt til noen som skal ordne alt i forbindelse med bobehandlingen

Skrive fullmakt selv

Dersom fullmakten kun skal gjelde en konkret handling, eksempelvis å signere en salgsmelding for et eller flere kjøretøy tilhørende dødsboet kan arvingen lage egen fullmakt. Fullmakten må inneholde:

  • Navn på avdøde
  • Navn på fullmaktsgiver
  • Navn på fullmektig
  • Tydelig forklaring av hva fullmakten gjelder (eksempel; «jeg … har overtatt boet etter avdøde til privat skifte, og gir med dette fullmakt til å ordne eierskifte av kjøretøy tilhørende dødsboet – herunder undertegne på eierskiftemelding på boets vegne – samt på mine vegne.)
  • Sted og dato
  • Underskrift fra fullmaktsgiver

Husk kopi av fullmaktsgivers legitimasjon.

Sist oppdatert: