Digitale fartsskrivere gir et godt grunnlag for kontrollvirksomhet, og et bedre grunnlag for å følge opp enkeltkjøretøy og planlegge virksomheten.

Søk om bedriftskort Logg inn

Transportbedrifter må laste ned data fra fartsskriver, låse og arkivere elektroniske data fra fartsskriver og motta og arkivere data fra sjåfører. For å laste ned og låse data fra fartsskriveren må bedriften ha bedriftskort. Bedriftskort kan bestilles på Statens vegvesens trafikkstasjoner.

Fra 1.mars 2022 kan bedriftskort også bestilles i selvbetjeningsløsningen, så lenge bedriften har et organisasjonsnr. Personen som skal søke om bedriftskort på vegne av bedriften, må ha en tilknytning til bedriften i Altinn. Når man logger inn på dinside vil det stå om man har mulighet til å handle på vegne av seg selv eller en bedrift.

En transportbedrift kan være innehaver av flere bedriftskort hvis ønskelig.

Arbeidsgiver for sjåførene har ansvar for å gi sjåførene opplæring i bruk av fartsskriver.

Det følger av kjøre- og hviletidsforskriften at bedriftskort utstedes til transportbedrift eller person som utfører transport omfattet av forordning (EF) 561/2006 og som eier eller innehar bruksrett til kjøretøy utstyrt med digital fartsskriver, jf forskrift om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS 1. august 2007 § 6.

Hva er nytt?

Det vil etter de nye kjøre- og hviletidsreglene være påbudt for bedrifter å ha bedriftskort for å kunne laste ned data fra sjåførkort og fra fartsskriveren. Bedriften er ansvarlig for å laste ned data fra sjåførkortet minst hver måned. Det følger av forskrift om kjøre- og hviletid § 6:

§ 6 Bedriftskort
«Foretak skal minst hver måned sikre at alle data knyttet til transportaktiviteter utført av eller for foretaket blir lastet ned fra digital fartsskriver som er benyttet ved transport utført for foretaket, og fra sjåførkort som benyttes av sjåfører som utfører transport for foretaket.»

  • Bedriften skal sikre alle data fra fartsskriveren minst hver måned
  • Bedriften skal sikre alle data fra sjåførkortet minst hver måned

Hvorfor bedriftskort?

Bedriftskort skal ivareta transportbedriftens og sjåførens interesser. Det vil forenkle bedriftens ansvar for å kontrollere sjåførens arbeidstid, og lette arbeidet for kontrollmyndighetene som skal utføre bedriftskontroll. På anmodning fra kontrollmyndigheten skal transportbedriften gjøre data, utskrifter og opplysninger tilgjengelig for kontrollmyndigheten enten direkte eller ved fjerntilgang.

Låsing av elektroniske data betyr at man ved hjelp av bedriftskortet, knytter alle påfølgende registreringer i fartsskriveren til transportbedriften. Når transportbedriften avslutter bruken av bilen så kan man låse fartsskriveren opp igjen. Dette vil også skje hvis en annen transportbedrift overtar bilen og låser seg inn med sitt bedriftskort. En slik låsing identifiserer dermed alle data som transportbedriftens eiendom og hindrer at andre får tilgang til transportbedriftens data.

Hva skal lastes ned?

Bedriftskort er et fartsskriverkort som er utstedt til og identifiserer transportbedrifter. Bedriftskortet gjør det mulig å lese, laste ned og skrive ut informasjon i kjøretøyenheten.

Med bedriftskortet skal det lastes ned data fra den digital fartsskriveren som sitter i kjøretøyet. Dette skal gjøres minst hver måned. Bedriften vil da få opplysninger om kjøring som er utført for bedriften og som er registrert i kjøretøyet.

I tillegg skal det lastes ned kjøre- og hviletidsdata fra sjåførkortet, se opplysninger om sjåførkort.

Når brukes bedriftskort?

Bedriftskortet brukes for å låse data slik at uvedkommende hindres fra å få tilgang til transportbedriftens data. Det vil ikke være mulig å laste ned data fra andre transportbedrifter som har brukt kjøretøyet. Opplysningene låses til hver enkelt bedrifts bedriftskort. På denne måten vil bedriften sikre seg at den innehar alle nødvendige data tilknyttet bedriften. Det vil ved hjelp av bedriftskort bli enklere å samle nødvendig dokumentasjon for bruk av kjøretøyet.

Bedriftskortet brukes derfor

  • ved den regelmessige nedlastingen av data
  • før en transportbedrift tar i bruk en bil og når bedriften slutter å bruke bilen

Hvem laster ned med bedriftskort?

Transportbedriften er ansvarlig for nedlastingen, men den praktiske ordningen rundt nedlastingen og hvem som skal gjøre nedlastingen kan gjøres på flere måter. Det må lastes ned hver måned fra fartsskriveren. Det betyr at en transportbedrift kan ha behov for flere bedriftskort. Det er ikke et personlig kort, og bedriftskortet kan sendes med sjåførene når de er ute på oppdrag, slik at de på vegne av transportbedriften kan laste ned data fra fartsskrivere over til annet lagringsmedium ved hjelp av bedriftskortet.

Foruten at digital fartsskriver gir et vesentlig bedre grunnlag for å drive kontrollvirksomhet, vil det også gi transportbedriftene et bedre grunnlag for å følge opp det enkelte kjøretøy og planlegge virksomheten.

Krav til oppbevaring av data

Transportbedriften skal oppbevare de nedlastede data og utskrifter kronologisk, lesbart og i god orden i ett år. Dataene skal ikke være manipulert eller på andre måter endret i denne perioden. Tilsvarende gjelder for opplysninger gitt til transportbedriften av sjåfør.

På anmodning fra vedkommende sjåfør skal transportbedriften gi sjåføren en kopi av vedkommendes nedlastede data og utskrifter av disse.