Verkstedkort gjelder for mekanikere som skal arbeide med digital- og smart fartsskriver på et godkjent fartsskriververksted.

Det er verkstedet som er korteier og mekanikeren som er kortbruker.

Reglene om verkstedkort for digitale og smarte fartsskrivere finnes i forordning (EØF) nr. 3821/85 for førstegenerasjons digitale fartsskrivere, Rådsforordning (EU) nr. 165/2014 og gjennomføringsforordning (EU) 2016/799 for digitale og smarte fartsskrivere og forskrift 26. september 2018 nr. 1467 om fartsskriververksteder.

Mekaniker som arbeider for flere verksteder, skal ha ett verkstedkort for hvert verksted. Verkstedkort er gyldig i 1 år. Kortet har en personlig PIN-kode. For hvert nytt verkstedkort, er det en ny kode. Det kan tastes feil kode 4 ganger. Den 5. gangen vil verkstedkortet bli defekt. Det må da søkes om nytt kort med ny kode.

Søknad om verkstedkort

Du må bestille time på en trafikkstasjon for å søke om verkstedkort.

Søknadskjema om verkstedkort må skrives ut, fylles inn, signeres av både kortbruker og ansvarlig leder, og leveres ved personlig oppmøte av kortbruker på en trafikkstasjon. Ved søknad må det medbringes gyldig legitimasjon.

Statens vegvesen godtar legitimasjon som norsk pass, norsk førerkort, norsk bankkort m.m. Nærmere informasjon om hva som godtas som legitimasjon, finnes på våre sider for gyldig dokumentasjon.

Statens vegvesen sjekker om de nødvendige betingelsene for å få et verkstedkort er oppfylt. Dette inkluderer blant annet å forsikre seg om at arbeid på en smart fartsskriver blir utført av et verksted som er godkjent for dette formålet. Hvis det ikke er klart i Enhetsregisteret om verkstedet oppfyller kravene, kan Statens vegvesen be om mer informasjon fra den ansvarlige lederen.

Verkstedkort som er utstedt på grunnlag av uriktige opplysninger, vil bli tilbakekalt av Statens vegvesen. Det samme gjelder ved tilfeller av bruk av noen andres verkstedkort, forfalskning eller annen bruk i strid med forskrift om fartsskriververksteder. Hvis kortbruker slutter ved verkstedet før verkstedkortet løper ut, skal dennes ansvarlige leder levere dette (uten PIN-kode) til Statens vegvesen (oppmøte på trafikkstasjon eller sendes til returadresse). Dette er for å sikre at andre ikke bruker kortet.

Betaling

Verkstedkortet betales ved bestilling. Kortet koster 310 kroner og må betales av søkeren. Dokumenteres det at verkstedkortet er påført feilaktige opplysninger som skyldes forhold hos Statens vegvesen eller kortprodusenten, utstedes erstatningskort uten ny betaling.

Dette gjelder også dersom verkstedkortet er defekt av tilsvarende grunner, eller det er noe galt med PIN-koden. Du finner mer informasjon om hvordan du betaler og hvilke betalingsmåter du kan benytte på våre sider for førerkort.

Sending av verkstedkort og PIN-kode

Verkstedkortet skal sendes til verkstedet. PIN-koden sendes rekommandert en dag senere til samme adresse som kortet, men med kortbrukerens (mekanikerens) navn utenpå konvolutten. Det kan ta 5-10 virkedager fra man leverer inn søknaden til verkstedet får verkstedkortet og hentemelding for pinkode i posten.

Oppbevaring av kort og PIN-kode

Verkstedkortet og PIN-kode skal oppbevares atskilt og på en sikker måte. Kortbruker er ansvarlig for at verken kort eller kode kommer uvedkommende i hende. Verkstedkort skal ikke brukes av andre enn den som står som kortbruker for kortet, og PIN-koden skal ikke gjøres kjent til andre. Verkstedkortet skal oppbevares nedlåst i sikkerhetsskap eller lignende i tilknytning til verkstedet når det ikke er bruk. Det er ikke tillatt å låne bort verkstedkortet. Kravene følger av forskrift om fartsskriververksteder § 17.

Fornyelse av verkstedkort

Fornyelse kan foretas når verkstedkortet er i ferd med å utløpe (innen 6 måneder) eller har utløpt for mindre enn 1 år siden. Det er kortbrukerens ansvar å søke om fornyelse i god tid innen utløpsdato for det eksisterende verkstedkortet, for å sikre at man har et gyldig kort. Startdato på nytt kort er fra dagen etter sluttdato på eksisterende kort. Gyldig kort skal benyttes til utløpsdato, og nytt kort må IKKE settes inn i fartsskriveren før startdato på kortet.

Erstatning av verkstedkort

Erstatningskort kan utstedes dersom kortet har blitt stjålet, tapt eller defekt. I disse tilfellene må mekanikeren levere inn søknad om erstatningskort og opplyse om at kortet er tapt/stjålet/defekt. Det må også opplyses om når kortet sluttet å virke eller ble tapt/stjålet (dato), og skrive en redegjørelse for det. Dersom verkstedkortet er tapt/stjålet skal dette uten ugrunnet opphold meldes til Statens vegvesen. Tapsmelding må leveres på en trafikkstasjon. Dersom kortet kommer til rette etter at kortbruker har mottatt erstatningskort, skal det tidligere verkstedkortet straks sendes til Statens vegvesen (returadresse bak på kort) eller leveres inn på en trafikkstasjon. Verkstedkort som er skadet eller på annen måte defekt, skal returneres til Statens vegvesen uten ugrunnet opphold.

Hvis det søkes om erstatningskort fordi det tidligere kortet er defekt, skal dette verkstedkortet innleveres på en trafikkstasjon sammen med søknaden. Det kan også søkes om erstatningskort hvis verkstedkortet er påført feilaktige opplysninger, for eksempel feil navn, adresse eller lignende. Hvis det søkes om erstatningskort på grunn av feilaktige opplysninger skal det gamle verkstedkortet leveres inn til Statens vegvesen sammen med søknaden. Alternativt kan man hente nytt verkstedkort på trafikkstasjonen og da levere inn det gamle verkstedkortet samtidig. Kortbruker skal rapportere til verkstedet hvis det er mistanke om at kortet er blitt misbrukt.

Kort som skal sendes til Statens vegvesen, sendes til returadressen bak på kortet.

Utskifting av verkstedkort

Hvis kortbruker etter å ha mottatt verkstedkortet endrer navn eller lignende, kan det søkes om nytt verkstedkort med riktige data. Hvis det søkes om utskifting med en tidligere startdato enn sluttdatoen på det gamle verkstedkortet, skal det gamle verkstedkortet leveres inn til Statens vegvesen sammen med søknaden. Alternativt kan man hente nytt verkstedkort på trafikkstasjonen og da levere inn det eksisterende verkstedkortet samtidig.