Tips oss om useriøse og kriminelle handlinger innenfor anlegg, drift og vedlikehold, transport og trafikant- og kjøretøyområdet.

Eksempler på useriøse og kriminelle handlinger kan være å drive ulovlige verksteder eller trafikkskoler, juks ved teoriprøver, brudd på kjøre- og hviletid og brudd begått av entreprenører og leverandører innenfor anleggs-, drifts- og vedlikeholdskontrakter.

Du kan gi oss tips ved å

Husk at e-post i utgangspunktet er ukryptert. Hvis tipset ditt inneholder fødselsnummer, personopplysninger om mange personer, taushetsbelagt informasjon, sensitive personopplysninger eller lignende, anbefaler vi at du krypterer e-posten eller sender tipset gjennom varslingskanalen.

Behandling av tips

Du får bekreftelse på at vi har mottatt tipset. Alle tips blir vurdert med tanke på videre oppfølging. Hvis vi ikke kan følge opp tipset umiddelbart, blir informasjonen registret i våre systemer og kan bli fulgt opp på et senere tidspunkt.

Gjelder tipset andre myndigheters ansvarsområder, vurderer vi informasjonen og videresender den eventuelt til rett myndighet.

Anonymitet

Du kan selv velge om du vil sende inn tips anonymt eller under fullt navn. Ønsker du å varsle anonymt, anbefaler vi at du bruker varslingskanalen.

Har du først oppgitt navnet ditt, kan vi ikke love deg anonymitet på et senere tidspunkt. Det er imidlertid bestemmelser om taushetsplikt som vil verne om identiteten din hvis det er behov for det.

Offentlighet og innsyn

Statens vegvesen behandler tips i samsvar med lover og regler for offentlig saksbehandling. Dette betyr blant annet at vi journal- og arkivfører tips i tråd med arkivlova.

Opplysninger i tipssaker er underlagt offentleglova. Det betyr at opplysningene er åpne for innsyn hvis ikke annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov. Taushetsbelagte opplysninger er unntatt offentlighet. Tips, melding eller lignende informasjon om lovbrudd fra private vil ofte være unntatt offentlighet etter andre unntaksbestemmelser.

E-reg

Relevante tips blir behandlet i Statens vegvesens etterretningsregister, E-reg. Tips kan inneholde personopplysninger. Se overordnet informasjon om hvordan Statens vegvesen behandler dine personopplysninger, i personvernerklæringen.

Den følgende informasjonen gjelder særskilt for behandling av personopplysningene dine i E-reg og dine rettigheter i forbindelse med denne behandlingen.

Statens vegvesen har plikt til å behandle personopplysninger på en åpen måte. Dette betyr blant annet at vi skal gi deg kort og forståelig informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine når vi innhenter dem. Vi skal blant annet gi deg informasjon om

 • den behandlingsansvarlige (Statens vegvesen) og personvernombudet vårt
 • formålet med og det rettslige grunnlaget for behandlingen
 • eventuelle mottakere av opplysningene
 • lagringstid for opplysningene
 • dine rettigheter til å be oss om å rette eller slette opplysningene eller begrense behandlingen av dem
 • dine rettigheter til å protestere mot behandlingen av opplysningene
 • eventuell viderebehandling av opplysningene til uforenelige formål

Du har rett til å vite om du er registrert i E-reg og kan kreve innsyn i hvilke personopplysninger som blir behandlet.

Regelverk:

Unntak fra retten til informasjon og innsyn

Det er noen unntak fra retten til informasjon og innsyn i E-reg. Retten omfatter blant annet ikke opplysninger

 • som det er påkrevd å hemmeligholde av hensyn til forebygging, etterforskning, avsløring og rettslig forfølgning av straffbare handlinger
 • som vil være i strid med åpenbare grunnleggende private eller offentlige interesser

Retten gjelder heller ikke hvis det viser seg umulig å gi nevnte informasjon eller det vil innebære en uforholdsmessig stor innsats, eller hvis informasjonsplikten vil gjøre det umulig eller i alvorlig grad vil hindre at målene med nevnte behandling nås.

Det kan gis unntak i enkelte andre tilfeller. Vi vurderer unntak i hver enkelt sak.

Regelverk:

Andre rettigheter

Du har også følgende rettigheter når vi har registrert opplysninger om deg:

 • Du kan be oss om å rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
 • I visse situasjoner kan du be oss om å slette opplysninger om deg.
 • Du kan i noen situasjoner be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.
 • Hvis behandlingen er basert på samtykke eller kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysningene dine til deg eller en annen behandlingsansvarlig.
 • Hvis vi behandler personopplysningene dine med grunnlag i oppgavene våre eller på bakgrunn av en interesseavveining, kan du protestere på denne behandlingen.
 • Du kan klage vår behandling av personopplysningene dine inn til Datatilsynet.
 • Du kan til enhver tid trekke tilbake samtykket ditt.

E-reg er utviklet med innebygget personvern (Privacy by Design) og har en automatisk slettefrist på maksimalt 3 år. Vi lagrer kun relevant informasjon, og personopplysninger som ikke lenger er nødvendige, blir slettet gjennom fortløpende kvalitetskontroll.

Vi skal besvare henvendelser fra de som er registrert, innen 30 dager.