Opplysninger om veiens tillatte bruksklasse sommer og vinter, tillatt totalvekt og vogntoglengde samt veggrupper for spesialtransporter.

Veglistene utgis i fire hefter, inndelt etter kjøretøykategori: Normaltransport, tømmertransport, spesialtransport og modulvogntog.

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger er gitt nedenfor. 

Nye vegnummer

En rekke veger over hele landet får nytt vegnummer som følge av kommune- og regionreformen. Se detaljert oversikt med gamle og nye vegnummer