Riksveglisten inneholder

Del A

 • alminnelig riksvegliste (punkt 1)
 • riksvegliste for tømmertransport (punkt 2)
 • riksvegliste for modulvogntog (punkt 3)

Del B

 • Utdrag fra forskrift om bruk av kjøretøy kap. 5
 • Tillatt aksellast, boggilast og trippelboggilast for offentlig veg
 • Tillatt totalvekt for enkeltkjøretøy for off. veg.
 • Tillatt aktuell totalvekt på off. veg
 • Tillatt kjøretøy- og vogntoglengde for off. veg
 • Tillatt kjøretøybredde for off. veg
 • Særlige bestemmelser for transport av tømmer
 • Særlige bestemmelser om modulvogntog

Del C

Forenklet oversikt over tillatte dimensjoner og vekter etter direktiv 96/53EF

Del D

Farlig gods

 

Merk at strekninger for modulvogntog jevnlig blir oppdatert på lovdata.no og temasiden for modulvogntog på vegvesen.no.

Nærmere informasjon om tømmertransport og til enhver tid oppdatert riksvegliste for tømmertransport er tilgjengelig på temasiden for tømmertransport.

Lovdata

Riksveglisten på Lovdata inneholder kun alminnelig riksvegliste, riksvegliste for tømmertransport og riksvegliste for modulvogntog.

Følgende bestemmelser er flyttetGammelt regelverk – vedlegg 1Nytt regelverk –forskrift om bruk av kjøretøy kapittel 5
Tillatt aksellastPunkt 1, tabell 1§ 5-4 nr. 1
Tillatt totalvekt for enkeltkjøretøyPunkt 2, tabell 2§ 5-4 nr. 2
Tillatt totalvekt for vogntogPunkt 3, tabell 3a og 3b§ 5-4 nr. 3
Tillatt lengdePunkt 4, tabell 4§ 5-4 nr. 4
Tillatt breddePunkt 5§ 5-4 nr. 5
TømmertransportPunkt 7§ 5-5 nr. 1 og 3
ModulvogntogPunkt 9§ 5-5 nr. 2 og 3

Nye vegnummer

En rekke veger over hele landet får nytt vegnummer som følge av kommune- og regionreformen.

Se detaljert oversikt med gamle og nye vegnummer