Største tillatte vogntoglengde og totalvekt for transport av tømmer fremgår av veglister for tømmertransport.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at det finnes få omkjøringsmuligheter for tømmertransport på 60 tonn dersom vegen er stengt på grunn av en hendelse som for eksempel en trafikkulykke.

Kjøring med totalvekt 60 tonn er kun tillatt dersom strekningen det skal kjøres på er angitt som 60 tonn i veglisten som gjelder for denne strekningen. Tilsvarende gjelder for kjøring med 24 m lange tømmervogntog.

De nærmere bestemmelsene om transport av tømmer finnes i forskrift om bruk av kjøretøy § 5-5 nr. 1 og 3. Bestemmelsen gjelder kun for vogntog særlig innrettet for transport av tømmer, og innebærer blant annet at:

 • Største tillatte vogntoglengde er 22,00 eller 24,00 meter på strekninger som er angitt med slik tillatt vogntoglengde i veglister for tømmer og for fylkes- og kommunale veger. Slik lengde tillates også dersom det kan godtgjøres at det dreier seg om returtransport.
 • Største tillatte høyde på slepvogn som inngår i tømmervogntog med lengde større enn 19,50 meter:
  Slepvogn med Tillatt høyde
  4 aksler 4,00 meter
  5 eller flere aksler 4,20 meter
  4 eller flere aksler og godkjent elektronisk stabiliseringskontroll Ingen særlig høydebegrensing
 • Det tillates transport av sagtømmer, skurtømmer, rundtømmer med små dimensjoner, massevirke og slipvirke.
 • På en del av vegene som har største tillatte vogntoglengde 22,00/24,00 meter, tillates transport av tømmer med større totalvekt enn 50 tonn. På veger som er angitt som «56» i veglister for tømmertransport er største tillatte totalvekt 56 tonn. På veger merket «60» i slike veglister, er største tillatte totalvekt 60 tonn.
 • For totalvekt over 50 tonn gjelder følgende vilkår
  • For tillatt totalvekt 56 tonn skal vogntoget skal ha avstand fra første til siste aksel minst 17,41 meter.
  • For tillatt totalvekt 60 tonn skal vogntoget ha avstand fra første til siste aksel minst 19,00 meter. (Gjelder kun for veger merket «60» i veglisten!)
  • Vogntoget skal ha avstand fra siste aksel på motorvognen til første aksel på slepvognen minst 3,70 meter.
  • Vogntoget skal ha minst 7 aksler.
  • Vogntoget skal ha lengde uten gods minst 21,50 meter.
 • Slepvogn som inngår i tømmervogntog med tillatt totalvekt 56 tonn kan ha totalvekt 32 tonn, dersom slepvognen har avstand fra første til siste aksel minst 5,80 meter.
 • Slepvogn som inngår i tømmervogntog med tillatt totalvekt 60 tonn, kan ha totalvekt 36 tonn, dersom slepvognen har avstand fra første til siste aksel minst 8,01 meter. (Gjelder kun for veger merket «60» i veglisten»!)
 • Største tillatte totalvekt for treakslet motorvogn som inngår i tømmervogntog med tillatt totalvekt over 50 tonn er 26 tonn. Sammenlagt totalvekt for motorvogn og slepvogn skal ikke overstige den største tillatte totalvekten for vogntoget.
 • Ved returtransport er tillatt totalvekt for vogntoget 50 tonn, og for slepvognen 30 tonn. 

En rekke veger over hele landet fikk nytt vegnummer som følge av kommune- og regionreformen 2020. Se detaljert oversikt med gamle og nye vegnummer.

Regelverk

Fylkesvise veglister som PDF

Fra november 2023 inngår riksvegene i veglistene for hvert fylke. Veglistene utgis i fire hefter, inndelt etter kjøretøykategori: Normaltransport, tømmertransport, spesialtransport og modulvogntog.