E18 Vestkorridoren bygges for framtiden. Og når vi bygger, så skal vi gjøre det på en mest mulig bærekraftig måte.

Veibygging berører mange ulike interesser. Det påvirker og endrer landskap og påvirker dem som bor nær veien. Det endrer gjerne måten vi reiser og transporterer varer, og det påvirker mulighetene for å utvikle knutepunkter og steder. 

 Å bygge ny vei vil derfor i seg selv sjelden være et klima- eller miljøtiltak. Men når veien er vedtatt bygd, er det Statens vegvesens ansvar å gjennomføre byggingen på en måte som tar mest mulig hensyn til klima og miljø. Det er også Vegvesenet ansvar å levere et veisystem som alle kan bruke og der transporten ikke fører til alvorlig skade på mennesker eller miljø.   

Om filmene

De tre filmene på denne siden retter søkelyset på utvalgte positive og miljømessige effekter av utbyggingen av E18 Vestkorridoren - ut over selve vegbyggingen.
Vi møter tre unge mennesker som bor i området som er påvirket av utbyggingen. Vi får innblikk i hvem de er, og hva de er opptatt av. Og får vite litt om hvordan de ser for seg framtiden der E18 er lagt i tunnel, noe som gir  mindre støy og bedre muligheter for å sykle og gå, der bruk av ny teknologi kan gi  nye muligheter og der utbyggingen har gitt et lite, men viktig bidrag til en renere Oslofjord. 

En renere luft å sykle i

En renere luft å sykle i - hva har det med utbyggingen av E18 Vestkorridoren å gjøre? Video: RedAnt AS.

Teknologi på jenterommet

Teknologi på jenterommet - hva har det med utbyggingen av E18 Vestkorridoren å gjøre? Video: Red Ant AS.

En mindre forurenset Oslofjord

En mindre forurenset Oslofjord. Hva har det med utbyggingen av E18 Vestkorridoren å gjøre? Video: Red Ant .

Bakgrunn for filmene

Daglig passerer rundt 90 000 kjøretøy på E18 mellom Oslo og Asker. Det gjør strekningen til en av landets mest trafikkerte veier.
Noe av det som kjennetegner området i dag er køproblemer, dårlig framkommelighet for buss, høy støv- og støybelastning for mange som bor i området, sykkelforbindelse av varierende standard samt at E18 ligger som barriere for steds- og byutvikling.

Byggingen skal gjøres på en bærekraftig måte

Byggingen av E18 Lysaker-Ramstadsletta (etappe 1 av E18 Vestkorridoren) skal gjøres på en bærekraftig måte. Målet er at utbyggingen ikke fører til mer privattrafikk, men næringstransporten skal prioriteres. Bruk av ny teknologi skal gi nye muligheter for å bruke framtidens E18 på en mer effektiv og klimavennlig måte.

Bidrag til reduserte utslipp til vann og fjord

Å bygge på en bærekraftig måte innebærer også tiltak for å redusere utslipp til Oslofjorden både under bygging og når prosjektet står ferdig;

Les mer i E18 Vestkorridorens handlingsplan for bærekraft  

Utbyggingen vil også bidra med bl.a:

  • bygging av ny høystandard sykkelvei og bygging av gang- og sykkelveger 
  • ny E18 under bakken i lokk eller tunnel bidrar til å redusere støy- og støvbelastningen for beboere og skaper mulighet for by- og stedsutvikling
  • økt fremkommelighet for kollektiv med blant annet bygging av Vestre lenke til Fornebu, bruk av tredje kjørefeltet brukes til sambruksfelt for kollektiv- og tungtrafikken og bygging av Lysaker kollektivterminal

Les mer om prosjektet E18 Vestkorridoren