Arbeid med oppgradering er planlagt å starte siste halvår 2024.

Lærdalstunnelen på E16. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Tunnelen skal oppgraderes for å oppfylle kravene til tunnelsikkerhetsforskriften (Lovdata)

Lærdalstunnelen er verdens lengste vegtunnel med en lengde på 24509 meter. Tunnelen stod ferdig i 2000 og inngår i TEN-T vegnettet. Den gjennomsnittlige døgntrafikken for tunnelen er ca. 2000 kjøretøyer, med en tungtrafikkandel på 26 %. Tunnelen ligger i kommunene Aurland og Lærdal.

Arbeidene omfatter blant annet:

 • Bygging av nye tekniske bygg i tunnel – 24 stk i alt
 • Sprengning og sikring av bergrommene for disse byggene
 • Etablering av havarilommer ved alle tekniske bygg
 • Utvidelse av snunisjer i tunnelen
 • Nødskap med telefon og brannslukkere for hver 250 meter
 • Kameraovervåkning
 • DAB-radio med mulighet for innsnakk
 • Nye bommer og skilt
 • Ny belysning og ledelys
 • Nødnett
 • Ny og forbedret ventilasjon i tunnelløpet
 • Nye avtrekksvifter for utlufting til Tynjadalen
 • Rensebasseng for vaskevann og utskillelse av giftig og brannfarlig væske

På grunn av store spenninger i berget gjennom Lærdalstunnelen vil arbeidene med denne tunnelen bli særlig krevende. Det er av den grunn igangsatt et utredningsarbeid for å avklare hvilket stengeregime som både kan ivareta en forsvarlig anleggsgjennomføring og samtidig gi minst mulig ulemper for samfunnet.

Arbeidet med å kartlegge og beskrive konsekvenser og mulige avbøtende tiltak skal være ferdige i løpet av februar 2023.

Det pågår arbeid med regulering av kolonneoppstillingsplasser i begge kommuner, samt regulering av områder som tenkes benyttet til mottak av de steinmasser som må tas ut av tunnelen. Hensikten med å sikre definerte arealer for plassering av overskuddsmasser er å sikre størst mulig samfunnsnytte. Massene skal kunne benyttes og forvaltes av kommunene i årene fremover.

Grunnet nødvendig tid til planavklaringer for forholdene nevnt over og at kontrahering av oppdraget vil være krevende, forventes oppstart først mot slutten av 2024. Det første som gjøres er å bygge kolonneoppstillingsplasser for tunge kjøretøy. Samlet anleggsperiode påvirkes direkte av hvilket stengeregime som blir valgt. Avklaring her vil skje i løpet av tidlig vår 2023.

Når de tyngste arbeidene med sprengning og sikring er utført vil det være mulig i noe større grad å slippe trafikk gjennom samtidig med at det pågår anleggsarbeid på natt, men det kan ikke påregnes noen kontinuerlig avvikling annet enn på dagtid. Også da må det forutsettes visse ulemper med kortere strekninger med kolonner.