Arbeid med oppgradering startet opp høsten 2023 og skal være ferdig sommeren 2025.

Glaskartunnelen. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Tunnelen skal oppgraderes for å oppfylle kravene til tunnelsikkerhetsforskriften (Lovdata)

Glaskartunnelen nordgående løp er 592 meter lang og sto ferdig 1985, mens Glaskartunnelen sørgående løp er 580 meter og sto ferdig i 1990. Tunnelen er den del av TEN-T vegnettet der det i gjennomsnitt passerer om lag 49200 kjøretøy i døgnet. Tunnelen ligger i Bergen kommune.

Arbeidene som skal gjøres:

 • Nødtelefonskap
 • Kameraovervåkning
 • DAB-radio med mulighet for innsnakk
 • Nye bommer med rødt varsellys
 • Nye ledelys
 • Havarilommer i dagsone
 • Vann- og frostsikring
 • Nye tekniske bygg
 • Vekslingssone utenfor tunnel
 • Tilrettelegges for toveis trafikk i begge tunnelløp
 • Skilt for omkjøringsvei
 • Nytt VA og OV anlegg

Trafikkavvikling i anleggsperioden

Typen arbeid og omfanget av oppgradering av tunnelen gjør at det vil bli behov for omfattende trafikkregulering. Mer informasjon rundt dette her!

Det er lagt til rette for at entreprenøren skal kunne stenge felt på dagtid og lede trafikken på omkjøringsveier for å kunne stenge tunnelløp helt nattestid.

Prosjektet vil føre til økt belastning for trafikantene i Bergen nord i anleggsperioden.

Informasjon om tunnelen og arbeidene vil bli oppdatert underveis.

Trafikkstyring etter oppgradering

Etter oppgraderingen blir det mulig å sende to-veis trafikk i ett løp dersom det andre løpet må stenges på grunn av bilberging eller vedlikehold. Derfor blir det satt opp forvarsling med feltanvisere og forvarslingsskilter ca. 3 km i hver retning utenfor tunnelen fra Åsane senter i nord for trafikk sørover og fra Eidsvågtunnelen i sør for nordgående trafikk.

Kart som viser strekning for trafikkstyring.
Kartet viser strekningen på om lag 3 km i hver retning utenfor tunnelen der det vil bli forvarsling med feltanvisere og forvarslingsskilter.