Arbeid med oppgradering startet opp september 2023 og skal være ferdig høsten 2025.

Damsgårdtunnelen. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Tunnelen skal oppgraderes for å oppfylle kravene til tunnelsikkerhetsforskriften (Lovdata)

Informasjon om oppstart og stengetider

Damsgårdtunnelen i Bergen ble åpnet i 1993 og er 2360 meter lang. Det er en toløps-tunnel med to felt hver retning, i tillegg til ramper. Årsdøgnstrafikken er på over 40.000 kjøretøy.

Alt utstyr i og utenfor tunnelen skal byttes ut, og erstattes med nytt som ivaretar dagens krav. Dette omfatter blant annet:

  • Nytt ventilasjonsanlegg.
  • Nytt belysningsanlegg med både nytt lys i tunneltaket og sammenhengende evakueringslys.
  • Det skal legges opp slukkevann til brannvesenet.
  • Ny løsning for håndtering av utslipp og tunnelvaskevann som ivaretar utslippskrav.
  • Ny skilting med bommer, kjørefeltsignal og variable skilt.
  • Nødstasjoner med brannslukkere og telefon.
  • Kamera med dekning igjennom hele tunnelen som gir alarm ved hendelser.
  • Det skal bygges tre nye tekniske bygg. Ett av disse skal bygges i ny fjellhall inne i tunnelen.

Informasjon om tunnelen og arbeidene vil bli oppdatert underveis.