E16 er hovedforbindelsen for veitrafikk mellom Oslo og Bergen. I tillegg er den hovedvei i Bærum og hovedferdselsåre mellom Oslo og Ringerike, Valdres og Hallingdal.

E16 Sandvika–Skaret–Høgkastet er delt inn i fire delstrekninger:

  1. Strekningen Sandvika–Wøyen startet vi å bygge i 2015 og åpnet for trafikk i 2019. Lokalveisystemet rundt Sandvika (Sandvika ring) skal stå ferdig sommeren 2021.
  2. Strekningen Wøyen–Bjørum er ferdig utbygget som firefelts motorvei og ble åpnet i 2009.
  3. På strekningen Bjørum–Skaret er vi i gang med byggeplanlegging og forberedende arbeider. Totalentreprisen ble utlyst i 2020, med oppstart av arbeidet i 2021. Med denne fremdriften forventer vi at prosjektet står ferdig innen sommeren 2025.
  4. I løpet av 2017/ 2018 utarbeidet Statens vegvesen og Hole kommune en reguleringsplan for strekningen fra Skaret til Høgkastet. Planen ble vedtatt i Hole kommune 11. desember 2017.

De viktigste samfunnsmålene vi oppnår med å bygge ut E16 fra Sandvika til Hønefoss er å:

  • sikre et mer trafikksikkert, effektivt og driftssikkert transportsystem
  • fjerne en av de større flaskehalsene i transportnettet
  • forbedret miljø - mindre støy og luftforurensing, og  bedre tilrettelegging for biologisk mangfold
  • tilrettelegge for byutvikling i Sandvika