Det statlege reguleringsplanarbeidet tek utgangspunkt i vedtatt i statleg kommunedelplan, med sørleg kryssing av Langenuen mellom Jektevik og Hodnanes. Med utbetra og ferjefri veg vil reisetida på strekninga gå frå 90 minutt til 30 minutt. Dagens riksvegferje mellom Sandvikvåg og Halhjem, samt fylkesvegferjene Jektevik–Hodnanes og Våge–Halhjem, vil bli erstatta av bruer over Langenuen og Bjørnafjorden.

Kart over varslingsområde, og tema som naturmangfald, kulturminne, landskapsverdiar, naturressursar og nærmiljø mm., kan du sjå her i dette interaktive kartet.

 

Oversiktskart Kommunedelplan E39 Stord-OsOversiktskartet viser veglinja i vedtatt statleg kommunedelplan

Delprosjekt under E39 Stavanger-Bergen

Planprosjektet er eitt av delprosjekta under E39 Stavanger–Bergen. Målet med strekninga er å redusere reisetida mellom Bergen og Stavanger frå 4 ½ time til ned mot 2 timar. Det vil gje større bu- og arbeidsregionar langs heile strekninga, slik at det blir ein kjeda arbeidsmarknad. Næringslivet kan lettare få tak i råvarer, innsatsfaktorar og arbeidskraft, og det blir tilsvarande enklare å eksportere varer.