Planarbeidet for korleis den framtidige europavegen – med blant anna bruer over Bjørnefjorden og Langenuen – skal bli på denne strekninga, blei starta i 2010 med konseptvalutgreiing (KVU) for Aksdal–Bergen. Målet er å halvere reisetida mellom dei to store byane frå 4 ½ time til 2 timar. Det vil gje utvida bu- og arbeidsregionar langs heile strekninga og kjeda arbeidsmarknad. Næringslivet kan lettare få tak i råvarer, innsatsfaktorar og arbeidskraft ved behov, og det blir tilsvarande enklare å eksportere varer.

Arbeidet så langt er i statleg regi. Prosessen for ein statleg plan er tilsvarande som for kommunedelplan/reguleringsplan, med Kommunal- og moderniseringsdepartementet er planmynde og tek endeleg avgjerd. Kommunane er høyringsinstansar.


Les meir om Ferjefri E39 her

 

Alternativ FAlternativ F

Klikk deg inn på det interaktive kartet her.