Det innleiande arbeidet med statleg reguleringsplan for «alternativ F», sørleg kryssing av Langenuen mellom Jektevik og Hodnanes, er i gong. Med utbetra og ferjefri veg vil reisetida på strekninga gå frå 90 minutt til 30 minutt. Dagens riksvegferje mellom Sandvikvåg og Halhjem, samt fylkesferjene Jektevik–Hodnanes og Våge–Halhjem, vil bli erstatta av bru over Langenuen og Bjørnafjorden.

Kart over varslingsområde, og tema som naturmangfald, kulturminne, landskapsverdiar, naturressursar og nærmiljø mm., kan du sjå i eit interaktivt kart her.

 

Alternativ FAlternativ F

Planprosjektet er eitt av delprosjekta under E39 Stavanger–Bergen. Målet med strekninga er å redusere reisetida mellom Bergen og Stavanger frå 4 ½ time til ned mot 2 timar. Det vil gje større bu- og arbeidsregionar langs heile strekninga, slik at det blir ein kjeda arbeidsmarknad. Næringslivet kan lettare få tak i råvarer, innsatsfaktorar og arbeidskraft, og det blir tilsvarande enklare å eksportere varer.