Målsetting

De viktigste målsettingene for utbyggingen er: 

 • Økt trafikksikkerhet – Spesielt nedgang i de mange alvorlige møteulykkene. 
 • Økt fremkommelighet gjennom økt kapasitet – kjøretid fra Retvet til Vinterbro vil reduseres med ca. 6 minutter. 
 • Miljøgevinst ved at tung- og gjennomfartstrafikk ledes utenom Kråkstad, blant annet for å unngå konflikt med lokaltrafikk.

Reguleringsplan for E18 Retvet-Vinterbro ble vedtatt av kommunestyrene i Ås og Ski 12.10.2016. Alle plandokumentene og samlet saksutskrift fra politisk behandling kan lastes ned her. Mer informasjon om planforslaget finner du under "Planprogram E18 Retvet-Vinterbro" til høyre under "Last ned".

Dette jobber vi med nå

Reguleringsplan for g/s-veg fra Holstad til Ås sentrum langs jernbanen

 • Reguleringsplan er vedtatt.

Ny Jord

 • Engasjere rådgiver til utarbeidelse av oppdyrkingsplan.
 • Møter med grunneiere, landbrukskontoret og kommunene.
 • Forhandlinger med grunneierne.
 • Engasjere entreprenør for fjerning av jord i veglinja.

Andre oppgaver

 • Grunnerverv
 • Arkeologiske utgravinger
 • Kontraktstrategi
 • Bompengesak
 • KS2
 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag

Anskaffelser

 • Nye anskaffelsesformer kan ta lengre tid, men skal bidra til bedre resultat.

Organisering av prosjektet

 • Samler E18-prosjektet og E134 Oslofjord-prosjektet under en felles prosjektledelse.
 • Bedre utnyttelse av kompetanse og ressurser.
 • Plasserer oss ved Nygårdskrysset.
 • Gjenbruk av brakkerigg fra Ringebu.

Nederst på siden finner du en film som viser planforslaget for ny E18. Filmen starter ved Vinterbro i Ås kommune og slutter ved Retvet i Ski kommune. Se filmen nederst på denne siden.

Bevilgningssituasjon og utbygging

Utbyggingen av E18 Retvet-Vinterbro er anslått til å koste om lag 7,2 milliarder 2017-kroner. Ca. 64% av summen skal dekkes av statlige midler og resten finansieres med bompenger.

Starttidspunktet for utbyggingen av E18 Retvet-Vinterbro er foreløpig uavklart, men i inneværende Nasjonal transportplan (NTP) er det forutsatt at anleggsarbeidet skal starte i 2023. Det ligger inne 43 mill. statlige kr til prosjektet i 2019. Dette er noe under det som er vist i handlingsprogrammet. 15 av disse er ment til oppstart Ny Jord. 

Planarbeidets fremdrift åpner for tidligere anleggsstart. Anleggsperioden vil vare fra 3 til 7 år, avhengig av hvordan strekningen deles inn i ulike entrepriser. «Ny jord» er planlagt gjennomført som egen entreprise i forkant av vegutbyggingen.

Prosessen for bompenger og proposisjon 

Vår 2020: Ås og Ski kommune og Viken fylkeskommune behandler forslag til bompengeproposjon.

Høst 2020: KS2

Våren 2021: Bompengeproposisjonen vedtas i Stortinget.