Rundt 200 tunnelar i Vestland og Rogaland omfattes av arbeidet med tunneloppgradering, som har pågått siden 2015. Arbeidene vil ikke være ferdigstilt før etter 2030.

På Vestlandet har me bygd vegtunnelar i over hundre år, sidan slutten av 1800-talet. Auka kunnskap og erfaring, større trafikk, og utvikling av ny teknologi har ført til at tunnelar blir bygde og utrusta svært annleis no enn før i tida. Mange av dei eldre tunnelane treng difor ein grundig gjennomgang for å komme opp på same nivå som nye tunnelar.

Tunneltryggleiksforskriftene skildrar minimumskrava for utrusting i tunnelar i Noreg. Forskrifta gjeld tunnelar med ei lengd over 500 meter på Europavegar og riksvegar. 

For alltid oppdatert informasjon om tunnelarbeid og anna vegarbeid i området der du ferdast, sjå:  175.no - VEGMELDINGAR PÅ NETT

Fase:
Byggefase
Kommuner:
Vaksdal, Kvam, Gulen, Bergen, Gloppen, Høyanger, Stad, Aurland, Voss, Stord, Lærdal
Fylker:
Vestland
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2014-2023
Totalkostnad:
5,75 milliarder
Oppstart:
Mars 2015

Kart tunneloppgradering i Vestland. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Sandeidet Marinevegen 2, Fyllingsdalen E-post: tunneloppgraderingvest@vegvesen.no

Kontakter

StIg Berg-Thomassen

Prosjektleder
Telefon:
97 58 39 88
E-post:

Sist oppdatert: