Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Rundt 200 tunnelar i Vestland og Rogaland omfattes av arbeidet med tunneloppgradering, som har pågått siden 2015. Arbeidene vil ikke være ferdigstilt før etter 2030.

På Vestlandet har me bygd vegtunnelar i over hundre år, sidan slutten av 1800-talet. Auka kunnskap og erfaring, større trafikk, og utvikling av ny teknologi har ført til at tunnelar blir bygde og utrusta svært annleis no enn før i tida. Mange av dei eldre tunnelane treng difor ein grundig gjennomgang for å komme opp på same nivå som nye tunnelar.

Tunneltryggleiksforskriftene skildrar minimumskrava for utrusting i tunnelar i Noreg. Forskrifta gjeld tunnelar med ei lengd over 500 meter på Europavegar og riksvegar. 

For alltid oppdatert informasjon om tunnelarbeid og anna vegarbeid i området der du ferdast, sjå:  175.no - VEGMELDINGAR PÅ NETT

Fase:
Byggefase
Kommuner:
Vaksdal, Gulen, Bergen, Gloppen, Høyanger, Stad, Aurland, Voss, Lærdal
Fylker:
Vestland
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Oppstart:
Mars 2015

Kart tunneloppgradering i Vestland. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Spelhaugen 18, 5147 Fyllingsdalen

E-post: tunneloppgraderingvest@vegvesen.no

Kontakter

Stig Berg-Thomassen

Prosjektsjef tunneloppgradering vest
Telefon:
97 58 39 88
E-post:

Eirik Matre Røthe

Prosjektleiar E16 Bergen-Voss
Telefon:
41 20 61 31
E-post:

Kristian Dahle Sylta

Prosjektleiar Vestland Nord, E39 Bergen-Nordfjord
Telefon:
46 90 84 82
E-post:

Ruben Onarheim

Prosjektleiar Vestland Sør, rv. 555 og E134
Telefon:
97 68 86 50
E-post:

Sist oppdatert: