Miljøpakken er et samarbeid mellom Trondheim kommune, Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune. Kontaktutvalget har ansvaret for styringen av prosjektene i Miljøpakken. 

Miljøpakkens prosjekter omfatter veiutbygging, bl.a. Nydalsbrua og ny E6 Jaktøyen-Tonstad), kollektivtransport, sikkerhet og miljø (bedring av bymiljøet og tiltak mot trafikkstøy), og sykkel. 

Frem til 2029 skal Miljøpakken planlegge og gjennomføre mange små og store prosjekter i Trondheim for å gi bedre fremkommelighet og miljø for alle. Gjennom en rekke tiltak skal byen oppnå lavere klimautslipp, kortere bilkøer og mindre trafikkstøy. Ved å gjøre det mer attraktivt og effektivt å velge å sykle eller å gå oppnår man mange positive effekter, les om målsettingene i Miljøpakken. Miljøpakken ble inngått med Samferdselsdepartementet i 2009, abeidet skal pågå til 2029.

En sammenhengende sykkelrute

Et sentralt mål er at flere trafikanter skal velge enten kollektiv transport, sykkel eller gange. Som et insentiv for å redusere antall kjøretøy og få flere til å sykle skal det bygges flere sammenhengende sykkelveier inn og ut av Trondheim sentrum. Hensikten med Hovedsykkelrute Trondheim er å planlegge og bygge en sammenhengende hovedsykkelrute langs hovedveinettet. 

Vegvesenet planlegger en foretrukket gjennomkjøringsrute uten stopp og friksjon. Når du sykler langs denne, skal du slippe å stoppe opp.

Fremkommelighet og sikkerhet for syklende og gående står sentralt. Forbedringer og bedre sammenheng i infrastrukturen vil gjøre det mer attraktivt å sykle eller gå til og fra byen. Dette er et steg i riktig retning for å nå målet i byvekstavtalen om nullvekst i personbiltrafikken. Utbyggingen er i tråd med sykkelstrategien for Trondheim.

Fire delstrekninger i prosjektet

Kart strekningene Hovedsykkelrute Trondheim

Den nye hovedsykkelruten vil strekke seg fra Gildheim til Pirbrua, og prosjektet er inndelt i fire delstrekninger: 

  • Gildheim–Leangbrua (Gildheimkrysset-Leangen stasjon og Ladalen–Thrond Nergaards veg har vært på høring og er nå oversendt til Trondheim kommune for sluttbehandling. Byggingen kan være fullført høsten 2023). 
  • Leangbrua–Dalenbrua (planlegging pågår, tidligst ferdig 2022/2023).
  • Dalenbrua–Lilleby skole (byggefase).
  • Lilleby skole–Pirbrua (forprosjekt pågår). 

Sykkelfelt TrondheimTrondheim har et mål om å øke andelen syklister i byen. Den nye hovedsykkelruten vil gjøre det enklere for alle som bor øst for sentrum å velge sykkel fremfor bil inn og ut av sentrum. (Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen)