På Vestlandet har me bygd vegtunnelar i over hundre år, sidan slutten av 1800-talet. Auka kunnskap og erfaring, større trafikk, og utvikling av ny teknologi har ført til at tunnelar blir bygde og utrusta svært annleis no enn før i tida. Mange av dei eldre tunnelane treng difor ein grundig gjennomgang for å komma opp på same nivå som nye tunnelar.

Tunneltryggleiksforskriftene skildrar minimumskrava for utrusting i tunnelar i Noreg. Tunneloppgraderingsprosjektet tek føre seg dei tunnelane som ikkje har utrusting etter Tunnel­trygg­leiks­forskrifta. Prosjektet er vedlikehaldsretta og har som mål at tunnelane skal få mest mogleg lik standard og utrusting. 

Forskrifta gjeld tunnelar med ei lengd over 500 meter på Europavegar og riksvegar. I fylka som utgjer Statens vegvesen sin Region vest – Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland – er det fleire tunnelar enn noko anna del av landet. Om lag 100 tunnelar på Europa- og riksvegane, og 100 tunnelar på fylkesvegane i denne regionen treng tiltak for å oppfylla krava i forskrifta. Etter planen skal tunnelane på E16 og E39 vera ferdig oppgraderte i 2020. Fylkesvegtunnelane skal vera ferdige i 2025.

Her finn du eit oversyn over tunneloppgraderingsprosjekt som er ferdig oppgraderte eller i sluttfase per august 2019.

For alltid oppdatert informasjon om tunnelarbeid og anna vegarbeid i området der du ferdast, sjå:  175.no - VEGMELDINGAR PÅ NETT