Bilde til hovedside sykkelSykkelvei med fortau på Skøyen i Oslo. Foto: Knut Opeide

Det skjer nå mye positivt på sykkelområdet i Norge. Trondheim, Stavanger og Kristiansand er blant byene som har oppnådd mest. Der er andelen av reiser på sykkel nå på 10 %, 9 % og 8 %. Samtidig får Oslo nå internasjonal oppmerksomhet for sin sykkelsatsing og hva de får til på kort tid.

Men det er fortsatt en vei å gå før våre beste byer nærmer seg de beste byene i våre naboland. I Sverige og Finland har de beste byene sykkelandeler på over 20 %. I Danmark er tallene enda høyere.

Nasjonale mål

Det er et viktig mål i Nasjonal transportplan for perioden 2018 til 2029 at all forventet vekst i persontransporten i byene skal tas med kollektiv, sykkel og gange.

Stortinget har også vedtatt at det fortsatt skal være et mål at sykkelandelen på landsbasis skal være på minst 8 %. Siste nasjonale reisevaneundersøkelse viste at sykkelandelen var på 4,8 %.

I byene er målet at reiser på sykkel innen 2029 skal utgjøre 20 % av alle reiser. For de byene med mest sykling, innebærer det en dobling. For de byene med minst sykling, innebærer det en seksdobling.

Regjeringen og Stortinget har også som mål å legge til rette for at 8 av 10 barn skal gå eller sykle til skolen. I dag er det 6 av 10 som gjør det, viser siste nasjonale undersøkelse om barns reisevaner.

Statens vegvesens ansvar

Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, utbygging og drift av sykkelanlegg langs riksveier. Riksveiene utgjør ca. 10 % av det offentlige vegnettet. Fylkeskommunene har ansvaret for fylkesveiene. Fylkesvegnettet utgjør ca. 48 % av det offentlige vegnettet.

Statens vegvesen har også sektormyndighet for sykkeltrafikk. Det vil blant annet si ansvar for å være pådriver for økt sykling, utvikle ny kunnskap og spre kompetanse blant annet til kommuner og fylkeskommuner.

Statens vegvesen Vegdirektoratet har av Stortinget fått delegert ansvar for regelverk og veinormaler for all offentlig vei. Det inkluderer normaler for hvordan sykkelanlegg skal bygges.