Stortinget har vedtatt et mål om at sykkelandelen på landsbasis skal være på minst 8 prosent innen 2030. Siste nasjonale reisevaneundersøkelse viste at sykkelandelen var på 4,8 prosent.

I byene er målet at reiser på sykkel skal utgjøre 20 prosent av alle reiser. For de byene med mest sykling, innebærer det nesten en dobling. For de byene med minst sykling, innebærer det en seksdobling.

Regjeringen og Stortinget har også som mål å legge til rette for at 8 av 10 barn skal gå eller sykle til skolen. I dag er det 6 av 10 som gjør det, viser siste nasjonale undersøkelse om barns reisevaner.

Det er et mål i Nasjonal transportplan for perioden 2018 til 2029 at all vekst i persontransporten i byene skal tas med kollektiv, sykkel og gange.

Statens vegvesen har et sektoransvar for sykkeltrafikk

Statens vegvesen har et sektoransvar for sykkeltrafikk. Det vil si at vi skal utvikle ny kunnskap og være pådriver for økt sykling overfor blant annet kommuner og fylkeskommuner.

Statens vegvesen har ansvar for regelverk og veinormaler for all offentlig vei. Det inkluderer normaler for hvordan sykkelanlegg skal bygges.

Statens vegvesen har også ansvaret for planlegging, utbygging og drift av sykkelanlegg langs riksveier. Riksveiene utgjør ca. 10 prosent av det offentlige vegnettet. Fylkeskommunene har ansvaret for fylkesveiene. Fylkesveinettet utgjør ca. 48 prosent av det offentlige veinettet.