Nye regler i klasse S fra og med 1. juli 2006 fastsetter at nye kandidater kan få førerrettigheter for snøscooter bare etter obligatorisk opplæring og bestått teoretisk førerprøve. Minstealderen er 16 år, men frem til fylte 18 år er førerrettigheten begrenset til klasse 1 (snøscooter hvor forholdet mellom effekt og egenvekt er høyst 0,20 kW/kg). Denne endringen 1. juli 2006 medførte at de som for første gang tok førerkort for motorsykkel, traktor eller personbil (klasse B), ikke lenger fikk påført klasse S "gratis".  

Regionvegkontoret kan gi tillatelse til arrangerte gruppeturer med kvalifisert guide hvor deltagere ikke har førerrettighet for snøscooter, se førerkortforskriften § 12-5.Deltagere fra Norge må ha førerkort i en annen klasse. Utenlandske deltagere må dokumentere rett til å kjøre motorvogn i Norge. Alle må ha tilstrekkelig ferdighet.

Person som før 1. juli 2006 har ervervet førerrettighet i klassene A, A1, B, S eller T, har fortsatt rett til å kjøre snøscooter med eller uten tilhengerslede uten aldersbegrensningen nevnt ovenfor.

Vær oppmerksom på at det finnes mange miljømessige og trafikale restriksjoner på hvor og hvordan du kan kjøre med snøscooter selv om du har slik førerrettighet.

Se også nettsidene til Direktoratet for naturforvaltning om motorferdsel i utmark m.m.

Kjøring på offentlig veg er normalt forbudt.

Kjøre med snøscooter i Sverige

Har du førerkort for snøscooter utstedt i Norge, kan du også kjøre snøscooter i Sverige. Tilsvarende om du har førerkort for snøscooter utstedt i Sverige, kan du kjøre snøscooter i Norge.

Det er en forutsetning at du var fast bosatt i det landet føreretten ble utstedt, eller at du kan dokumentere studieopphold i landet på minst seks måneders varighet i forbindelse med utstedelsen. Kjøretøyet må være registrert i Norge eller Sverige.