Nye regler i klasse S fra og med 1. juli 2006 fastsetter at nye kandidater kan få førerrettigheter for snøscooter bare etter obligatorisk opplæring og bestått teoretisk førerprøve. Minstealderen er 16 år, men frem til fylte 18 år er førerrettigheten begrenset til klasse 1 (snøscooter hvor forholdet mellom effekt og egenvekt er høyst 0,20 kW/kg). Denne endringen 1. juli 2006 medførte at de som for første gang tok førerkort for motorsykkel, traktor eller personbil (klasse B), ikke lenger fikk påført klasse S "gratis".  

Statens vegvesen kan gi tillatelse til arrangerte gruppeturer med kvalifisert guide hvor deltagere ikke har førerrettighet for snøscooter, se førerkortforskriften § 12-5. Deltagere fra Norge må ha førerkort i en annen klasse. Utenlandske deltagere må dokumentere rett til å kjøre motorvogn i Norge. Alle må ha tilstrekkelig ferdighet.

Person som har fått utstedt førerkort før 1. juli 2006 i klassene A, A1, B, S eller T, har fortsatt rett til å kjøre snøscooter med eller uten tilhengerslede.

Personer med midlertidig opphold i Norge kan gis førerrett for snøscooter. Søker må være innehaver av et gyldig utenlandsk førerkort, ha gjennomført obligatorisk opplæring og bestått teoretisk prøve og dokumentere et arbeidsforhold i Norge som innebærer kjøring med snøscooter. Statens vegvesen utsteder vedtaksbrev som gir førerrett i to år. Vedtaksbrev og gyldig utenlandsk førerkort må medbringes under kjøring.

Vær oppmerksom på at det finnes mange miljømessige og trafikale restriksjoner på hvor og hvordan du kan kjøre med snøscooter selv om du har slik førerrettighet.

Se også nettsidene til Direktoratet for naturforvaltning om motorferdsel i utmark m.m.

Kjøring på offentlig veg er normalt forbudt.

Kjøre med snøscooter i Sverige

Har du førerkort for snøscooter utstedt i Norge, kan du også kjøre snøscooter i Sverige. Tilsvarende om du har førerkort for snøscooter utstedt i Sverige, kan du kjøre snøscooter i Norge.

Det er en forutsetning at du var fast bosatt i det landet førerretten ble utstedt, eller at du kan dokumentere studieopphold i landet på minst seks måneders varighet i forbindelse med utstedelsen. Kjøretøyet må være registrert i Norge eller Sverige.