Oslopakke 3 finansierer blant annet: 

Styrking av kollektivtilbudet:

Tiltak for gåing og sykling:

Oslopakke 3 skal gjøre det bedre og tryggere å gå og sykle.

Sykkelvegnettet skal bygges ut, samt nye gang- og sykkelveger til skoler med mer.

Lokale og statlige vegtiltak:

Oslopakke 3 finansierer utbygging av fylkesveger i Akershus, kommunale veger i Oslo, samt de fleste investeringer på riksvegnettet i disse to fylkene.

Målet er å forbedre dagens infrastruktur, redusere ulykker og miljøulemper.

Store Oslopakke 3-prosjekter som bygges nå:

E16 Sandvika-Wøyen

Den 3,5 km lange vegstrekningen mellom Sandvika og Wøyen bygges om til firefelts motorveg, og erstatter en av Norges mest trafikkerte tofeltsveger.

Follobanen

Byggingen av 22 km med nytt dobbeltspor Oslo–Ski er i gang. Åpning er planlagt i 2021. Dette er Norges største samferdselsprosjekt og Nordens lengste togtunnel..

Nytt signal- og sikringsanlegg på T-banen

Et nytt anlegg kan øke kapasiteten i dagens sentrumstunnel med inntil åtte tog i timen.

E18 Bjørvika-prosjektet

Et stort og komplekst vegprosjektet i Oslo sentrum. Omlegging av E18 i en senketunnel under Bjørvika har åpnet for utvikling av en ny bydel i vannkanten.

BJØRVIKA: En ny bydel reiser seg, og mange spennende prosjekt er på gang.

Prosjekter og tiltak