Oversikt med tidligere høringer.

Her finner du saker der høringsfristen er utløpt.

Forskrift om samvirkningsevnen mellom elektroniske trafikantbetalingssystemer i Europa

Forslag til forskrift som gjennomfører EFC-direktivet (2004/52/EF) og tilhørende Kommisjonsavgjørelse (2009/750/EF) i norsk rett. Formålet med EFC-direktivet er å legge til rette for samvirke mellom de europeiske landenes systemer trafikantbetaling (bompenger, vegprising mv).
Last ned Høringsfrist
3. oktober 2014

Forordninger om støy og partikkelovervåking (OBD)

Forslag til endringer i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Bakgrunnen for endringene er at det er vedtatt to nye forordninger, som Norge i henhold til EØS-avtalen er forpliktet til å implementere. Dette gjelder forordning (EU) nr. 540/2014 (vedrørende støy) og forordning (EU) nr. 627/2014 (partikkelovervåking, OBD).
Last ned Høringsfrist
10. oktober 2014

Krav for masse og dimensjoner for bil og tilhenger til bil

Forslag til endringer i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil og forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy. Bakgrunnen for endringene er at det er vedtatt en ny forordning (EU) nr. 1230/2012 om masser og dimensjoner, som Norge i henhold til EØS-avtalen er forpliktet til å implementere.
Last ned Høringsfrist
1. september 2014

Revidert AutoPASS-avtale

Vegdirektoratet har utarbeidet revidert AutoPASS-avtale med tilhørende Generelle betingelser samt veiledning til enkelte av bestemmelsene i de Generelle betingelser. Utkastene sendes nå på høring. Selve avtaleformularet for AutoPASS-avtalen er kun gitt enkelte redaksjonelle endringer, og synes ikke å fordre høring. Generelle betingelser til avtalen er derimot noe endret, og vil derfor være gjenstand for høring. Den medfølgende veiledningen til bompengeselskapene vedrørende enkelte av bestemmelsene i Generelle betingelser er likeledes en nyskapning, og omfattes derfor av høringen.
Last ned Høringsfrist
31. august 2014

Forslag om endring i vegtrafikkloven § 36 b - tilbakeholdsrett til sikring av ilagte sanksjoner mv.

Statens vegvesen Vegdirektoratet foreslår på oppdrag fra Samferdselsdepartementet å endre vegtrafikkloven § 36 b. Forslaget omhandler utvidelse av tilbakeholdsretten i vegtrafikkloven § 36 b mht. hva som kan utløse tilbakeholdsrett, hvilke myndigheter som kan treffe vedtak om tilbakeholdelse og hvilke kjøretøygrupper mv. som omfattes av bestemmelsen. Det foreslås også å gi hjemmel for bruk av mekanisk eller elektronisk innretning for sikring av tilbakeholdsretten. Det foreslås regler for å immobilisere kjøretøy også i vegtrafikkloven §§ 36, 36 a og 37.
Last ned Høringsfrist
15.08.2014

Forslag til endring i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m.

Forslag til endring i trafikkopplæringsforskriften og førerkortforskriften om utvidet førerrett for traktor som går inntil 50 km/t etter gjennomført tilleggsopplæring.
Last ned Høringsfrist
4. august 2014
Oppsummering 26.08.2014

Nytt AutoPASS-regulativ for ferjetakster

Statens vegvesen arbeider med å innføre AutoPASS i ferjedriften. I den forbindelse er det behov for å forenkle dagens riksregulativ for ferjetakster. Det er utarbeidet et forslag til et eget regulativ som skal gjelde for ferjesamband som har innført AutoPASS-brikkebetaling.
Last ned Høringsfrist
4. juli 2014

Godkjenning av bil – nytt regelverk vedr. utslipp og spesialkjøretøy

Forslag til endringer i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil på offentlig høring. Forslaget gjelder implementering av tre forordninger som alle endrer rammedirektiv 2007/46/EF. Forordningene 133/2014 og 136/2014 omhandler avgass og grenseverdier, for lette og tunge kjøretøy. Forordning 214/2014 gjelder sikkerhetskrav til spesialkjøretøy.
Last ned Høringsfrist
23. juni 2014

Forslag til endringer vedrørende vinterdekk i bruksforskriften

Statens vegvesen Vegdirektoratet foreslår på oppdrag fra Samferdselsdepartementet å endre bruksforskriften slik at det blir et påbud om vinterdekk på tilhenger til bil med tillatt totalvekt over 3500 kg. Vegdirektoratet forslår at påbudet om vinterdekk nå skal gjelde bil, og ikke motorvogn, idet dagens påbud går lenger enn hva som er ønskelig. Påbudet foreslås videre å gjelde for løftbare aksler både på både bil og tilhenger til bil, dersom hver har tillatt totalvekt over 3500 kg. Det foreslås i tillegg å endre bruksforskriften slik at det blir tillatt å pigge dekk som ikke er vinterdekk på traktor.
Last ned Høringsfrist
20. juni 2014

Gjelder to traktordirektiver

Forslag til endringer i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften). Forslaget gjelder implementering av direktivene 2014/43/EU og 201 4/44/EU. Direktivene gjelder traktor, og oppdaterer hhv direktiv 2000/25/EF og direktiv 2003/37/EF for å bringe disse på linje med underliggende, endret regelverk. Underliggende regelverk omhandler testmetoder for utslipp av forurensende gasser og partikler fra traktormotorer.
Last ned Høringsfrist
17. juni 2014

Gjelder motorsykkeldirektiv

Forslag til endringer i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften). Forslaget gjelder implementering av motorsykkeldirektiv 2013/60/EU. Direktivet endrer flere sentrale direktiver (97/24/EF, 2002/24/EF og 2009/67/EF), bl.a. vedrørende lys, støy, avgass. Videre gir direktivet en bedret tilpasning til UNECE-regulativer.
Last ned Høringsfrist
17. juni 2014

Transport av udelbart gods og samlasting

Omarbeidede bestemmelser om transport av en udelbar lastenhet, flere udelbare lastenheter og samlasting av udelbart og delbart gods. Bestemmelser som foreslås endret er forskrift om bruk av kjøretøy revidert kapittel 5 omarbeidet §§ 5-7 nr. 2 bokstav b og nr. 3 bokstav b, 5-8 nr. 2 bokstav d og 5-9 nr. 2. Vegdirektoratet sendte 16. juli 2012 på høring forslag om forskrift om bruk av kjøretøy revidert kapittel 5. Høringen er nå ferdig oppsummert og oversendt til Samferdselsdepartementet. Fra instansenes kommentarer fremgikk det imidlertid at de foreslåtte reglene om transport av en udelbar lastenhet, flere udelbare lastenheter og samlasting av udelbart og delbart gods var vanskelige å forstå og i tillegg ville gi svært urimelige utslag for enkelte transportører. Vegdirektoratet har derfor valgt å gjennomføre en ny høring om omarbeidede bestemmelser på disse punktene. Bestemmelsene vil tre i kraft samtidig med resten av revidert kapittel 5. OBS! Høringssvar merkes 2010024624
Last ned Høringsfrist
18. juni 2014

Endring av overgangsbestemmelse i kjøretøyforskriften § 6-3b

Forslaget gjelder endring av overgangsbestemmelse for godkjenning av MC i § 6-3b, der rammeforordning (EU) nr 168/2013 allerede er tatt inn. Overgangsbestemmelsen bør nå utvides/endres for å ta inn referanse til tre nye forordninger, som utfyller rammeforordningen. Nytt regel verk for godkjenning av MC trer bindende i kraft fra 1.1.2016. I mellomtiden vil det komme MC som er dokumentert etter dette regelverket. Overgangsbestemmelsen skal sikre at disse kjøretøyene skal kunne godkjennes i Norge.
Last ned Høringsfrist
14. mai 2014

Bruk av selvbalanserende kjøretøy

Vegdirektoratet foreslår på oppdrag fra Samferdselsdepartementet endringer i flere forskrifter som er gitt med hjemmel i vegtrafikkloven slik at selvbalanserende kjøretøy kan benyttes på offentlige arealer i Norge. I tillegg fremmes forslag om å gjøre unntak fra forsikringsplikten etter bilansvarslova for denne typen kjøretøy.
Høringsfrist
9. mai 2014

Revidert håndbok 140 Konsekvensanalyser

Bakgrunnen for revisjonen er at det er behov for oppdatering i forhold til endringer i lover og forskrifter og nye veiledere som har kommet. Enhetsverdier i dagens utgave er utdatert. Det er også innlemmet nye elementer; ROS-analyse og metodikk for ikke-prissatte konsekvenser i tidlig fase. Det er ikke gjort endringer av selve utredningsmetodikken, med unntak av forslag til ny ikke-prissatt metode i kapittel 2 om strategisk planlegging. Dette er en relativt begrenset revisjon.
Høringsfrist
7. mai 2014

Revidert veiledning til hb 232 Kollektivtransport på veg og gate

Forslag til Kollektivtransport på veg og gate har til hensikt å vise hvordan man kan tilrettelegge for kollektivtransport på offentlig veg, både på nye veger/anlegg og ved utbedring av eksisterende infrastruktur. Veiledningen bygger på og samler krav fra normaler av betydning for kollektivtransportens kvalitet.
Høringsfrist
30. april 2014

Bruk av modulvogntog ved driftsstans på Dovrebanen

Høring om forslag til endringer i forskrift 15. januar 2014 om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg.
Last ned Høringsfrist
4. april 2014

Forslag til endringer i forskrift om periodisk kontroll og om kjøretøyverksteder

Høring om forslag til forskrifter om endring av forskrift 13. mai 2009 nr. 591 om periodisk kontroll av kjøretøy (PKK forskriften) og forskrift 13. mai nr. 589 om kjøretøyverksteder (verkstedforskriften).
Last ned Høringsfrist
2. april 2014
Oppsummering

Hjemmel for behandling av personopplysninger på vegtrafikkområdet

Forslaget omhandler en ny § 43b som skal gi hjemmel for behandling av personopplysninger som er nødvendig for å oppfylle bestemmelser gitt i eller i medhold av vegtrafikkloven, eller som er nødvendig for å oppfylle internasjonale forpliktelser på vegtrafikkområdet. Det foreslås i samtidig en hjemmel for departementet til å gi forskrift om nærmere bestemmelser om slik behandling av personopplysninger.
Last ned Høringsfrist
24. mars 2014

Høring – plassering av taklykt for drosje

Vegdirektoratet foreslår at plasseringen av taklykten skal bestemmes ut fra krav til synlighet, i stedet for gjeldende bestemmelse i kjøretøyforskriften som begrenser plasseringen til fremre del av taket.
Last ned Høringsfrist
8. februar 2014

Høring om forslag til forskrift om endring i forskrift om krav til førerprøvesensorer m.m. (sensorforskriften)

Høringen er en oppfølging av høringen av 30. august 2010 om ny forskrift og høringen av 29. juni 2012 med revidering av forskriften.
Last ned Høringsfrist
3. februar 2014
Oppsummering 13.02.2014

Høring – endringer i forskrift om bil og tilhenger til bil samt i kjøretøyforskriften

Forslaget gjelder bl.a. alternative krav for enkeltgodkjenning, en noe mer fleksibel unntaksadgang for Statens vegvesens regioner ved enkeltgodkjenning samt at enkelte løpende dispensasjon er blir forskriftsfestet.
Last ned Høringsfrist
1. februar 2014

Høring – sykkel med elektrisk hjelpemotor

Vegdirektoratet foreslår å utvide definisjonen av sykkel i kjøretøyforskriften og forskrift om krav til sykkel til å omfatte sykkel med elektrisk hjelpemotor. Definisjonen vil inneholde diverse vilkår for at sykkelen skal anses for å være en sykkel. Det foreslås også en liten endring i vegtrafikkloven da dette er nødvendig for å kunne gjennomføre de foreslåtte endringene i de to forskriftene.
Last ned Høringsfrist
24. januar 2014

Høring av revidert vegnormal – håndbok 185 Bruprosjektering

Last ned Høringsfrist
24. januar 2014

Bruksforskriften nytt kapittel 2 og overgang til en geografisk uavhengig kjennemerkeserie

Merknadsfrist
21. januar 2014

Høring – endring av av fartsgrenser for buss klasse I

Vegdirektoratet foreslår en endring av dagens regler om fartsgrense for motorvogn med tillatt totalvekt over 3,500 kg i forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler) § 13 nr. 4, slik at buss i klasse I ikke kan kjøres fortere enn 70 km/t selv om fartsgrensen er høyere.
Last ned Høringsfrist
11. januar 2014

Implementering av forordningene (EU) nr. 171/2013 og 195/2013

Forslag til endringer i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil.
Høringsfrist
12. desember 2013

Høring – forslag til revidert håndbok 018 Vegbygging

Last ned Høringsfrist
11. desember 2013

Forslag til gebyrendringer i 7 forskrifter knyttet til kjøretøy og førerkort mm

Økning i gebyrer
Last ned Høringsfrist
9. desember 2013

Forslag til endringsforskrift av forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil

Forskriftsforslaget søker å regulere tekniske og administrative krav for nasjonal småserietypegodkjenning av tilhengere, og det er utarbeidet forslag til nytt vedlegg 2 til forskriften som omhandler dette.
Last ned Høringsfrist
20. november 2013

Høring – Forlengelse av strekning tillatt for modulvogntog

Forslag til endring av forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg (Vedlegg l til forskrift om bruk av kjøretøy) fastsatt av Vegdirektoratet 1. februar 2012. Høringen foreslår å forlenge en hovedstrekning for bruk av modulvogntog.
Last ned Høringsfrist
13. november 2013

Høring – Implementering av forordning (EU) nr. 1229/2012

Forordningen endrer bl.a. vedlegg IV til rammedirektiv 2007/46/EF vedrørende godkjenning av bil og tilhenger til bil. Rammedirektivet er implementert i Norge gjennom forskriften, og forskriftens vedlegg 1 må endres for å implementere forordning 1229/2012.
Last ned Høringsfrist
8. november 2013

Høring: Endringer i forskrift om trafikkopplæring og førerkort m.m.

Høringen er primært en implementering av endringsdirektiv 2012/36/EU et endringsdirektiv til tredjeførerkortdirektiv 2006/126/EC.
Last ned Høringsfrist
11. oktober 2013
Oppsummering 17.12.2013

Høring: Endringer i kjøretøyforskriften m.m.

Implementering av direktiv 2013/8/EU og forordning (EU) nr. 143/2013 samt innføring av generell unntaksbestemmelse i forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Overgangsbestemmelse for motorsykler og traktorer i kjøretøyforskriften
Last ned Høringsfrist
1. september 2013

Høring - Forslag til endring av forskrifter om kjøretøyverksteder og periodisk kontroll av kjøretøy

Vegdirektoratet sendte 24.05.2013 forslag til endringer av forskrift om kjøretøyverksteder, forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy og forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr på offentlig høring. Høringen ble sendt til 42 instanser. Høringsfristen var 1. september 2013. Vi mottok 22 høringssvar. Høringen er nå oppsummert, og endringsforskriftene ble vedtatt 9. desember 2013. Endringene trådte i kraft 1. januar 2014. Forskriftene – slik de gjelder fra 1. januar 2014 – er tilgjengelige på www. Lovdata.no Endringene er dels presiseringer av enkelte bestemmelser hvor det har vist seg å være rom for tolkningstvil, men innebærer også i noen tilfeller materielle endringer. Det siste gjelder særlig forslaget til ny bokstav f) i § 4 i verkstedforskriften (gjøre arbeid på arbeid på bilglass godkjenningspliktig), forslag til endring av bokstav i) samme forskrifts § 5 (sidestille arbeid på leaset kjøretøy med arbeid på eget kjøretøy hva gjelder unntak fra krav til godkjenning) og forslaget til endring av § 12 (innføring av ordning der verksted må dokumentere reparasjoner etter omfattende skade for bedre å sikre fagmessige reparasjoner).
Last ned Høringsfrist
1. september 2013
Oppsummering 10.12.2013

Høring om forslag til endring i gebyrforskriften § 1 jf. § 2

– Gebyr for manglende bruk av vinterdekk på tunge motorvogner.
Last ned Høringsfrist
26. august 2013

Høring – etablering av hjemmel for å kunne ilegge gebyr for manglende fremstilling av kjøretøy til hallkontroll

Last ned Høringsfrist
9. august 2013

Høring – Forslag til risikoakseptkriterier for skred på veg

Statens vegvesen har i dag ikke tydelige retningslinjer for hvilke risikoakseptkriterier som er gjeldende for skred på veg. Dette fører til at det blir opp til hvert enkelt vegprosjekt å finne et passende sikringsnivå. Risikoakseptkriterier vil være til hjelp ved vurdering av hvilke skredløp som bør sikres og hvilke sikringstiltak som bør benyttes.
Høringsfrist
15. juli 2013

Høring - Tekniske krav for riksveg og fylkesveg som skal omklassifiseres eller legges ned

De første retningslinjene for tekniske krav til veger som skal omklassifiseres ble fastlagt av Samferdselsdepartementet i mars 1997 med hjemmel i veglovens§ 7, 4. ledd. Ny utgave av Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold av riksveger (august 2012) gjør det nødvendig med en oppdatering av de tekniske kravene.
Høringsfrist
15. juli 2013

Økning av tillatt totalvekt for transport av tømmer

Økning av tillatt totalvekt for transport av tømmer fra 56 til 60 tonn samt endringer som berører modulvogntog.
Last ned Høringsfrist
5. juli 2013

Høring om unntak fra kravet til bruk av styrthjelm

Høringsfrist
31. mai 2013

Høring – forslag til endringsforskrift for yrkessjåførforskriften

Forslaget gjelder endringer i yrkessjåførforskriften som følge av innspill, behov for presiseringer i teksten og noen mindre språklige endringer for å få en enklere og tydeligere forskrift.
Last ned Høringsfrist
26. mai 2013
Oppsummering 19.06.2013

Høring – håndbok 233 Sykkelhåndboka

I håndboken er det i større grad enn tidligere tydeliggjort de krav ulike vegnormaler setter til utforming av anlegg for syklister.
Last ned Høringsfrist
30. april 2013

Høring om forskrift som gjennomfører Eurovignettdirektiv 2006/38/EF i norsk rett

Bakgrunnen for Eurovignettdirektivet (2006/38/EF) var ønsket om å regulere utviklingen av vegavgiftspolitikken i Europa. Medlemsstatenes innkreving av avgifter for bruk av infrastruktur skal harmoniseres for å sikre en enklere avvikling av den internasjonale transporten og like konkurranseforhold mellom operatører i fellesskapet. Medlemsstatene har i dag ulik praksis for innkreving av avgifter og/eller bompenger.
Last ned Høringsfrist
18. april 2013

Høring – nye regler for modulvogntog

Høring om forslag til endring i forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg (Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy) fastsatt av Vegdirektoratet 1. februar 2012.
Last ned Høringsfrist
10. april 2013

Høring – nye strekninger for modulvogntog i Region midt, øst og sør

Det foreslås nå å åpne flere tilknytningsstrekninger samt E18 mellom Larvik og Porsgrunn for bruk av modulvogntog.
Last ned Høringsfrist
15. mars 2013

Høring om forslag til endring i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m. m.

Dette er en høring av tre mindre endringer som vi mener bør justeres innen kort tid. Vi ønsker blant annet å forbedre ordningen med øvingskjøring i den mørke årstiden.
Last ned Høringsfrist
5. mars 2013
Oppsummering 12.03.2013

Høring - forslag til diverse endringer i bruksforskriften

- Refleksvest på moped og på motorsykkel - Mønsterdybde på mopeddekk - Opphevelse av regel om ekstra barn i baksetet - Endring av fartsgrense for motorvogn med passasjerer i tilhenger - Opphevelse av regel om barn som passasjer på moped - Ståplass på renovasjonsbil
Last ned Høringsfrist
15. februar 2013

Høring – Forslag til forskrift om godkjenning og registrering av amatørbygde kjøretøy

Vi minner om bransjemøte 23. januar 2013 kl. 12 til 15 Vegdirektoratet, Brynsengfaret 6A, OSLO Påmelding er ikke nødvendig.
Last ned Høringsfrist
1. februar 2013

Høring – endring av kjøretøyforskriften § 2-3 vedrørende definisjon av mellomtung motorsykkel

Den foreslåtte endringen går ut på å endre kjøretøyforskriftens tekniske definisjon av «mellomtung motorsykkel» slik at den blir lik tilsvarende definisjon i førerkortforsktiften (slik denne vil lyde fra 19. januar 2013).
Last ned Høringsfrist
1. februar 2013

Høring av rapport med anbefaling om etablering av regionale bomselskap

Etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Vegdirektoratet utarbeidet rapport av 10. desember 2012 med anbefaling om etablering av fylkeskommunale/regionale bomselskap.
Last ned Høringsfrist
1. februar 2013

Høring: Implementering av Kommisjonens forordning (EU) nr.630/2012

Høringen gjelder konkret følgende rettsakt: Kommisjonsforordning (EU) nr. 630/2012 av 12. juli 2012 som endrer forordning (EF) nr. 692/2008 hva angår krav til typegodkjenning av motorvogner som bruker hydrogen eller blandinger av hydrogen og naturgass med hensyn til utslipp, og inkludering i informasjonsdokumentet for EF-typegodkjenning av spesifikk informasjon om kjøretøy utstyrt med elektrisk framdriftsmotor.
Last ned Høringsfrist
18. januar 2013

Høring – Forslag til endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften

De foreslåtte endringene gjelder i hovedsak: • Implementering av forordning 383/2012/EU om tekniske krav til førerkort med mikrochip. • Utvidelse av Forsvarets og Sivilforsvarets særregler og tilpasning til tredje førerkortdirektiv. • Justering av fristene for utfasing av førerkort utstedt før 19. januar 2013. • Presisering om at beslag og inndragning av førerkort/førerett i utlandet også gjelder i Norge så lenge beslaget eller inndragningen varer. • Mindre presiseringer og rettinger.
Last ned Høringsfrist
10. januar 2013
Oppsummering 17.01.2013

Høring om forslag til endring i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 1-4

– Påbud om bruk av vinterdekk for motorvogn med tillatt totalvekt over 3500 kg. – Krav om mønsterdybde på 5 mm for kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg.
Last ned Høringsfrist
19. desember 2012

Høring – endring av kjøretøyforskriften § 7-2 ombygging av elbil

Last ned Høringsfrist
15. november 2012

Høring – forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm.

Last ned Høringsfrist
26. oktober 2012

Høringsnotat – nye tilknytningsstrekninger for modulvogntog

Høring om forslag til endring i forskrift 1. februar 2012 om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg, samt endringer i de berørte fylkes- og kommunale veglister.
Last ned Høringsfrist
1. oktober 2012

Høring – forslag til endring i forskrift om forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn

Last ned Høringsfrist
14. september 2012

Forslag om endring i skiltforskriften § 28

– overføring av skiltmyndighet til Drammen kommune og Statens vegvesens regionvegkontor
Last ned Høringsfrist
17. august 2012

Implementering av Kommisjonens forordninger 249/2012, 347/2012 og 351/2012 (i kjøretøyforskriften)

Last ned Høringsfrist
16. juli 2012

Høring om forslag til midlertidig endring av aldersgrense for lærlinger til bussfaget

last ned Høringsfrist
20. juni 2012
Oppsummering

Høring av forslag om endring av vegtrafikkloven § 13 − innføring av obligatorisk betalingsenhet for tunge kjøretøy

Last ned Høringsfrist
15. juni 2012

Forslag til endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften

Last ned Høringsfrist
9. juni 2012
Oppsummering

Forskrift om endring av forskrift 2001-07-11-829 om energimerking mv. av nye personbiler

Last ned Høringsfrist
6. juni 2012

Implementering av Kommisjonens forordninger 64/2012, 65/2012 og 130/12

Last ned Høringsfrist
23. mai 2012

Forslag til ny håndbok 017 Veg- og gateutforming og bruk av wire-rekkverk

Last ned Høringsfrist
15. mai 2012

Høring vedrørende lengde for busser til bruk i Trollstigen

Forslag til endringer i forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg (Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy) pkt. 4 bokstav a).
Last ned Høringsfrist
4. mai 2012

Høring om endringer i piggdekkbestemmelsene i vegtrafikklovgivningen

Last ned Høringsfrist
16. april 2012

Høring vedrørende forskriftsendring for prøveordning med modulvogntog Region nord, midt, øst og sør - nye tilknytningsstrekninger

Last ned Høringsfrist
11. april 2012

Implementering av Europaparlamentets og Rådets direktiv 2011/87/EU

Last ned Høringsfrist
10. april 2012

Ny forskrift om gjennomføring av Europeisk avtale om kjøre- og hviletid m.v.

– for mannskaper på kjøretøyer i internasjonal vegtransport (AETR)
Last ned Høringsfrist
20. mars 2012

Endring av fartsgrenser for buss – trafikkreglenes § 13 nr. 4

Last ned Høringsfrist
28. februar 2012

Forslag til endring av forskrift om bruk av kjøretøy

– opphør av kontrollmerker på kjøretøy
Last ned Høringsfrist
13. februar 2012

Endringer i forskrift om bruk av kjøretøy

– bruk av utenlandske kjøretøy ved re-registrering (bruktimport)
Last ned Høringsfrist
3. februar 2012

Høring av diverse rettsakter vedtatt av Kommisjonen eller Europaparlamentet og Rådet

Last ned Høringsfrist
29. desember 2011

Høring vedrørende forskriftsendring for prøveordning med modulvogntog i Region sør – nye tilknytningsstrekninger

Last ned Høringsfrist
12.desember 2011

Høring vedrørende forskriftsendring for prøveordning med modulvogntog i Region øst – nye tilknytningsstrekninger

Last ned Høringsfrist
12.desember 2011

Høring vedrørende forskriftsendring for prøveordning med modulvogntog i Region nord – nye tilknytningsstrekninger

Last ned Høringsfrist
12.desember 2011

Høring vedrørende forskriftsendring for prøveordning med modulvogntog i Region midt – nye tilknytningsstrekninger

Last ned Høringsfrist
12. desember 2011

Implementering av Europaparlamentets og Rådets direktiver 2009/57/EF, 2009/75/EF og 2011/72/EU samt Kommisjonens direktiver 2010/22/EU, 2010/52/EU, 2010/62/EU og 2010/19/EU

– Forslag til endringer og rettelser i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften).
Last ned Høringsfrist
9. desember 2011

Forslag til forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område

– tillegg til tidligere høringsbrev av 9. juli 2010
Last ned Høringsfrist
5. desember 2011
Oppsummering

Forslag til gebyrendringer

– endringer i forskrift om førerkort m.m., forskrift om bruk av kjøretøy, kjøretøyforskriften, forskrift om periodisk kjøretøykontroll, forskrift om internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje og forskrift om kjøre- og hviletid
Høringsfrist
2. desember 2011

Forvaltningsreformen. Vegdirektoratets forslag til forskrift om bru, ferjekai og annen bærende konstruksjon på fylkesveg.

Last ned Høringsfrist
15. november 2011

Forslag til endring i skiltforskriften

Last ned Høringsfrist
12. juli 2011

Forslag til endring i forskrift om forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn.

Last ned Høringsfrist
28. juni 2011

Statsbudsjettet 2012

Last ned Høringsfrist
24. juni 2011

Temaveileder: Trafikksikkerhetsrevisjoner og -inspeksjoner ved vegarbeid

Last ned Høringsfrist
1. mai 2011

Forskrift om implementering av Europaparlamentets- og Rådsdirektiv 2008/96/EF om sikkerhetsstyring av veginfrastrukturen

– vegsikkerhetsforskriften
Last ned Høringsfrist
30. april 2011

Kommisjonsforordning nr 1266/2009

– tekniske endringer av digital fartsskriver og andre endringer i forskrift om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS
Last ned Høringsfrist
26. april 2011

Forvaltningsreformen

– Vurdering av et komplett sett nasjonale føringer for standarden på fylkesveg m.m. Høring på rapport datert januar 2011 fra arbeidsgruppe nedsatt av Vegdirektøren
Last ned Høringsfrist
15. april 2011

Implementering av Kommisjonens direktiver 2008/74/EF og 2009/108/EF samt Europaparlamentets og Rådets direktiv 2009/144/EF

– Forskrift om endring av forskrift 4. oktober 1994 nr 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utsty (kjoretøyforskriften)
Last ned Høringsfrist
8. april 2011

Utkast til bestemmelse om tidsdifferensiering av bompenger i vegloven § 27

Last ned Høringsfrist
1. april 2011

Forslag til forlenget og utvidet prøveordning om å tillate modulvogntog med lengde inntil 25,25 og med totalvekt 50/60 tonn i Norge.

Last ned Høringsfrist
1. april 2011

Håndbok 138 Modellgrunnlag

Krav til grunnlagsdata, modeller, utsettings- og innmålingsdata
Last ned Høringsfrist
1. februar 2011

Forslag til endring forskrift om bruk av kjøretøy

– opphør av gjenbruk av stjålne/tapte kjennemerker og avvikling av kjennemerkelagrene.
Last ned Høringsfrist
23. desember 2010

Forslag til gebyrendringer

– endringer i forskrift om førerkort m.m., forskrift om bruk av kjøretøy, kjøretøyforskriften og forskrift om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS.
Last ned Høringsfrist
17. desember 2010

Utkast til ny forskrift om sykkelritt på veg og utkast til ny forskrift om konkurransekjøring med motorvogn på veg som er åpen for alminnelig ferdsel

Last ned Høringsfrist
30. november 2010

Forslag til endringer i førerkortforskriften

– som følge av gjennomføringen av tredje førerkortdirektiv
Last ned Høringsfrist
15. november 2010
Oppsummering

Håndbok 231 Rekkverk og vegens sideområder

Last ned Høringsfrist
22. oktober 2010

Forslag til endringer i forskrift om kjøretøyverksteder m.fl.

Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område - Implementering av direktiv (EF) 36/2005
Last ned Høringsfrist
15. oktober 2010

Utkast til forskrift til vegtrafikkloven § 7a om køprising

Last ned Høringsfrist
30. september 2010

Forslag til forskriftsendringer kjøretøyforskriften

Implementering av Kommisjonens forordning (EF) 385/2009 og Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) 595/2009
Last ned Høringsfrist
17. september 2010

Forslag til retningslinjer for planlegging og erverv av sideterreng

Last ned Høringsfrist
15. september 2010

Alkolås som alternativ til tap av førerett ved kjøring med promille

Forvaltningsreformen. Vegdataforskriften

Forslag til forskrift med hjemmel i vegloven § 62 fjerde ledd om innhenting, kvalitetssikring og formidling av data knyttet til offentlig veg, trafikken m.m. (Vegdataforskriften)
Last ned Høringsfrist
16. juli 2010

Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold av veger og gater

Last ned Høringsfrist
1. juli 2010

Forslag til endring i forskrift om transport med ferje

Last ned Høringsfrist
25. juni 2010

Statens vegvesens budsjettforslag for 2011

Forslag til endringsforskrift trafikkopplæringsforskriften

– overgangsregel førerprøven avlagt på automatgiret kjøretøy.
Last ned Høringsfrist
22. juni 2010
Oppsummering

Forslag til endring av yrkessjåførforskriften

– forskrift 16. april 2008 nr 362: Forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften)
Last ned Høringsfrist
31. mai 2010
Oppsummering

Forslag til endring av forskrift om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS

– endring av forordning (EF) 561/2006 art. 8 – forslag til endring av forskrift om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS nr. 877 2. juli 2007
Last ned Høringsfrist
14. mai 2010

Forslag til forskrift om minimum sikkerhetskrav til visse vegtunneler på fylkesveg og kommunal veg i Oslo

(tunnelsikkerhetsforskrift for fylkesveg m.m.)
Last ned Høringsfrist
10. mai 2010

Forslag til endring i vegtrafikkloven § 24

– Lovhjemmel for gjennomføring av direktiv 2006/126/EF
Last ned Høringsfrist
1. mai 2010

Håndbok 051 Arbeid på og ved veg

Krav og retningslinjer til varsling og sikring.
Last ned Høringsfrist
1. mai 2010

Forslag til endring av skiltforskriften

– opplysning om vegmyndighet på skilt 560 (Opplysningstavle)
Last ned Høringsfrist
30. april 2010

Forslag om endringer i ordlyden i trafikkreglene § 7

- vikepliktsreglene for sporvognførere, gående og kjørende
Last ned Høringsfrist
10. april 2010

Håndbok 062 Trafikksikkerhetsutstyr, Tekniske krav

Last ned Høringsfrist
1. april 2010

Forslag om innføring av høydebegrensning på kjøretøy

Last ned Høringsfrist
21. mars 2010

Håndbok 273 Nasjonalt vegreferansesystem

Last ned Høringsfrist
20. mars 2010

Høring vedrørende forskriftsendring for prøveordning med modulvogntog

– nye tilknytningsstrekninger
Last ned Høringsfrist
2. mars 2010

Implementering av Europaparlamentets og Rådets direktiver

2009/60/EF, 2009/61/EF, 2009/64/EF, 2009/68/EF, 2009/58/EF, 2009/59/EF, 2009/63/EF, 2009/66/EF og 2009/76/EF
Last ned Høringsfrist
5. februar 2010

Håndbok 281 Veileder i trafikkdata

Last ned Høringsfrist
20. januar 2010

Forslag til endring av kjøretøyforskriften

– § 6-3 om fastsettelse av totalvekt for motorsykkel bygget om med sidevogn eller til trike, samt endring av kjøretøyforskriften § 38-3 vedrørende krav til tilhengerkopling på motorsykkel
Last ned Høringsfrist
18. desember 2009

Forslag til endringer i førerkortforskriften

- fritak for gebyr ved bestått teoriprøve på første forsøk m.m.
Last ned Høringsfrist
1. desember 2009

Revisjon av kjøretøyforskriften og forskrift om bruk av kjøretøy ved implementering av godkjenningsdirektiv 2007/46

Last ned Høringsfrist
15. oktober 2009

Endringer av bestemmelser om bruk og montering av lys og lykter på kjøretøy

Last ned Høringsfrist
1. oktober 2009

Håndbok 279 Døgnhvileplasser for tungtransporten

Last ned Høringsfrist
14. september 2009

Forslag til endring av skiltforskriften vedr. nummerering av riksveger og fylkesveger ifm. forvaltningsreformen

Lat ned Høringsfrist
14. august 2009

Håndbok 129 Bruregistrering

Tilbakemeldinger sendes kontaktperson Sølvi Austnes på e-post: solvi.austnes@vegvesen.no

Ny forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil m.m.

Implementering av direktiv 2007/46/EF og forordning EF 1060/2008. Sendt på fornyet høring 6. juli 2011
Last ned Høringsfrist
2. mars 2009

Håndbok 278 Veileder i universell utforming

Last ned Høringsfrist
9. februar 2009

Forslag om økning av gebyr for manglende bruk av verneutstyr

Last ned Høringsfrist
1. februar 2009

Forslag om å innta symbol for LPG og CNG stasjoner i skiltforskriften

Last ned Høringsfrist
12. desember 2008

Forslag til endring av forskrift om transport med ferge

Last ned Høringsfrist
10. desember 2008

Implementering av Kommisjonsdirektiv 2007/34/EF om endring av Rådsdirektiv 70/157/EØF

Last ned Høringsfrist
29. oktober 2008

Forslag til endring av forskrift om klassifisering av tilhenger

Last ned Høringsfrist
25. oktober 2008

Håndbok 050 Trafikkskilt del 3

Last ned Høringsfrist
15. oktober 2008

Forslag til endringsforskrifter til forskrift om trafikkopplæring og førerprøve og forskrift om førerkort

Endringene og oppsummeringen av høringen er lagt til 19.06.2009
Last ned Høringsfrist
15. september 2008
Oppsummering

Kommisjonsdirektiv 2007/35/EF

Last ned Høringsfrist
15. september 2008

Forslag til endring av vegtrafikkloven § 13

- og forslag til forskrift om avgift og tilleggsavgift for kjøring med særlig forurensende biler
Last ned Høringsfrist
20. august 2008

Forslag til endring i førerkortforskriften

- innføring av 5 års gyldighet for tunge klasser m.m. Endringene og oppsummeringen av høringen er lagt til 24.08.2009
Last ned Høringsfrist
14. juli 2008
Oppsummering

Høring vedrørende implementering av forordning (EF) nr. 715/2007

- om avgassutslipp fra lette personbiler og lette nyttekjøretøy (Euro 5 og Euro 6)
Last ned Høringsfrist
10. juli 2008

Avvikling av periodisk kjøretøykontroll på trafikkstasjonene

Last ned Høringsfrist
4. juli 2008

Endringer i kapittel 2 i forskrift om bruk av kjøretøy og i kapittel 1 og 39 i kjøretøyforskriften

Last ned Høringsfrist
23. juni 2008

Høring vedr. implementering av direktiv 2008/2/EF om synsfelt og vinduspussere på jord- og skogbrukstraktor

Last ned Høringsfrist
15. juni 2008

Forslag om å hjemle skilt med trafikksikkerhetsinformasjon (kampanjeskilt) i skiltforskriften.

Last ned Høringsfrist
3. juni 2008

Implementering av direktiv 2007/38/EF – ettermontering av speil på tunge kjøretøy

Last ned Høringsfrist
1. juni 2008

Utkast til forskrift og administrative og tekniske retningslinjer for legging og flytting av ledninger over, under og langs riks- og fylkesveger

Last ned Høringsfrist
1. april 2008